Search for dissertations about: "traveling workshops"

Found 1 swedish dissertation containing the words traveling workshops.

  1. 1. The Late etruscan votive heads from Tessennano. A study of production, distribution and sociohistorical context

    University dissertation from Martin Söderlind, Spinnarevägen 16, Södra Sandby

    Author : Martin Söderlind; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; mould circulation; terracotta sarcophagi; Roman colonization; petrographic microscopy; Late etruscan; mould generation; mould; archetype; votive head; terracotta; traveling workshops; velum; Ancient history; Antikens och forntidens historia;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish De senetruskiska votivhuvudena i terrakotta (bränd lera) från Tessennano på Medelhavsmuseet i Stockholm hittades 1956 i anslutning till en lantlig helgedom, ungefär tio mil norr om Rom, Italien. Att de är votivgåvor innebär att de skänktes av tillbedjare som representationer av dem själva inför gudomen eller gudomarna. READ MORE