Search for dissertations about: "uppvärmning och kylning"

Found 3 swedish dissertations containing the words uppvärmning och kylning.

 1. 1. Energy Efficiency through Thermal Energy Storage Possibilities for the Swedish Building Stock

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Johan Heier; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermal energy storage; buildings; energy efficiency; energy savings; peak load reduction; Swedish building stock; termisk energilagring; byggnader; energieffektivisering; energibesparing; toppbelastningsutjämning; Sveriges byggnadsbestånd; Värmelagring i byggnader;

  Abstract : Behovet av värme och kyla i byggnader utgör en betydande del av ett lands totala energianvändning och att reducera detta behov är av yttersta vikt för att nå nationella samt internationella mål för minskad energianvändning och minskade utsläpp. En viktig väg för att nå dessa mål är att öka andelen förnyelsebar energi för kylning och uppvärmning av byggnader. READ MORE

 2. 2. Steering sustainability transitions? Modular participatory backcasting for strategic planning in the heating and cooling sector

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Kateryna Pereverza; KTH.; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sustainability transitions; strategic planning; participatory backcasting; scenarios; modularity; participatory modelling; transdisciplinarity; organisational changes; heating and cooling sector; Omställningsprocesser; strategisk planering; deltagande backcasting; modularitet; deltagandemodellering; tvärvetenskap; organisationsförändringar; uppvärmning och kylning; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Abstract : Fostering sustainability transitions in the heating and cooling sector is a necessary and urgent issue. Steering mechanisms can enable coordination of actions by different actors towards common sustainability goals. READ MORE

 3. 3. Magnetic Refrigeration for Near Room-Temperature Applications

  University dissertation from KTH Royal Institute of Technology

  Author : Behzad A Monfared; KTH.; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Magnetic Refrigeration; Magnetic; Cooling; Magnetocaloric; Life Cycle Assessment; Modeling; Simulation; Optimization; Regeneration; Active Magnetic Regeneration; Bonded Regenerator; Heat Switch; Thermal Diode; Peltier; Solid-State; Prototype; Magnetisk Kylteknik; Magnetisk; Kylning; Magnetokalorisk; Livscykela-nalys; Modellering; Simulering; Optimering; Regenerering; Aktiv Mag-netisk Regenerering; Bunden Regenerator; Värmebrytare; Termodiod; Peltier; Solid-State; Prototyp; Energiteknik; Energy Technology;

  Abstract : Refrigeration plays a crucial role in many different sectors and consumes about 17% of the electricity produced globally. This significant energy consumption implies large share of refrigeration in primary energy consumption and other environmental impacts. READ MORE