Search for dissertations about: "utvecklingsprojekt"

Showing result 1 - 5 of 18 swedish dissertations containing the word utvecklingsprojekt.

 1. 1. Dynamic Knowledge Integration A field study of an Information Systems Development Project

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linnéa Wahlstedt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge integration process; collective heuristic; development projects; problem-solving; knowledge diversity; field study; Kunskapsintegrationsprocess; kollektiv heuristik; utvecklingsprojekt; problemlösning; kunskapsbaserade olikheter; fältstudie;

  Abstract : Current research on knowledge integration offers valuable structural analyses of factors that influence knowledge integration, performance outcomes, and knowledge integration mechanisms. Less attention has been paid to how knowledge integration is carried out over time in cross-functional development projects. READ MORE

 2. 2. Att utvärdera i praktiken The practice of evalutation - a retrospective study for local change and development in public libraries

  University dissertation from Göteborg : Göteborg University

  Author : Angela Zetterlund; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; utvärdering; uppföljning; förändringsarbete; institutionell teori; programutvärdering; utvecklingsprojekt; bibliotek; utvärderingsforskning; folkbibliotek; sverige; Evaluation; Evaluation Practice; Program; Project; Public Library; Library Management; Institutional Theory; Library and Information Services;

  Abstract : The study is placed within the area of library and information science (LIS) known as evaluation research and in particular, the area that relates to theory of evaluation practice. An analysis of previous research reveals that there is a need for conceptualising evaluation activities in the real life of libraries and information services and to reflect further on the conditions for evaluation in various institutional contexts. READ MORE

 3. 3. Demanding Values. Participation, empowerment, and NGOs in Bangladesh

  University dissertation from Department of Sociology, Lund University

  Author : Malin Arvidson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; organisational control; altruism; staff motivation; organisational values; Bangladesh; NGOs; participation; empowerment; Sociologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Begreppen ‘participation’ och ‘empowerment’ är flitigt använda inom utvecklingsprojekt i tredje världen. Den betydelse som tillskrivs begreppen idag betonar en normativ tolkning, baserad på ett alternativt perspektiv på utveckling vilket innebär utgångspunkt från de människor utvecklingsprojeket berör snarare än västerländsk kunskap och expertis. READ MORE

 4. 4. Organizational Psychology and Safety Culture in Air Traffic Control: Concerning Organizational Climate, Situational Leadership and Psychosocial Work Environment

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Marcus Arvidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Air traffic control; Psychology; Psykologi; Social psychology; Socialpsykologi; Industrial psychology; Arbetspsykologi; Psychosocial work environment; Organizational climate; industripsykologi; Safety culture; Situational leadership;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Föreliggande avhandling behandlar organisatoriska aspekter såsom organi-sationsklimat, psykosocial arbetsmiljö, situationsanpassat ledarskap samt säkerhetskultur inom den svenska flygtrafikledningen. Avhandlingen är en del av ett större forsknings- och utvecklingsprojekt ? Human Factors in Air Navigation Services (HUFA) ? som drivs i samarbe-te mellan det svenska Luftfartsverket och Lunds universitet. READ MORE

 5. 5. Beyond the Catchwords. Adjustment and Community Response to Participatory Development in Post-Suharto Indonesia

  University dissertation from Department of Sociology, Lund University

  Author : Axel Fredholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; community development; agriculture; irrigation; reformasi; Indonesia; decentralisation; Bantul; participation; Java; sociology; sociologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Folkligt deltagande är något av en paroll i dagens utvecklingstänkande. När människor deltar i beslutsfattande och samhällsplanering på lokal nivå blir resultatet bättre och mer anpassat till lokala behov, särskilt i jämförelse med expertorienterade och centraliserade utvecklingsstrategier. READ MORE