Search for dissertations about: "värdighet"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the word värdighet.

 1. 1. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linda Örulv; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Abstract : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. READ MORE

 2. 2. Mind the blues Swedish police officers' mental health and forced deportation of unaccompanied refugee children

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Jonas Hansson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coping; decision latitude; discretion; job demand; mental health; police personnel; street-level bureaucracy; Sweden; unaccompanied; asylum-seeking refugee children; work-related social support; folkhälsa; Public health;

  Abstract : Introduction: Policing is a public health issue. The police often encounter vulnerable populations. Police officers have wide discretionary powers, which could impact on how they support vulnerable populations. READ MORE

 3. 3. Elderly people's perceptions about care and the use of assistive technology services (ATS)

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Christina Harrefors; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Abstract : Values associated with the care of the elderly have changed and developed during the last decades due to socio-political changes. Dignity is a basic concept for quality care regardless of how and where care is given. Assistive Technology Services (ATS) are used to promote quality care and support for care-dependent elderly living at home. READ MORE

 4. 4. Shaping Justice: Defining the disability benefit category in Swedish social policy

  University dissertation from Department of Sociology, Lund University

  Author : Marianne Hedlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vård och rehabilitering; Handikappade; social policy; disability; Sweden; welfare state; cultural intepretations; social constructs; discourse analysis; impairment; sickness; Care and help to handicapped; health; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar vad som kvalificerar att karakteriseras som handikapp i svensk socialförsäkringslagstiftning och vilka principer som användes för att avgöra vem som har rätt till stöd som funktionshindrad. Avhandlingen fokuserar på de behov/kriterier som i socialpolitiken befinns värdiga och acceptabla att utgöra kategorien handikappade. READ MORE

 5. 5. Health Promotion Intervention in Mental Health Services

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Petra Svedberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Nursing; Questionnaire; Medicine human and vertebrates ; Health promotion; Phenomenographic.; Mental health services;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling var att definiera och utveckla begreppet hälsofrämjande i psykiatrisk vård samt att utveckla ett frågeformulär som syftar till att mäta patientens upplevelser av hälsofrämjande interventioner i psykiatrisk vård. Deltagarna bestod av 12 patienter i studie I och 12 sjuksköterskor i studie II samt 135 patienter i studie III och IV, alla deltagare hade erfarenhet av psykiatrisk vård. READ MORE