Search for dissertations about: "värdighet"

Showing result 6 - 9 of 9 swedish dissertations containing the word värdighet.

 1. 6. Furniture for Later Life: Design Based on Older People’s Experiences of Furniture in Three Housing Forms

  University dissertation from Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Author : Oskar Jonsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Furniture design; Product experiences; Human-furniture relationships; User-centered design; Aging population;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling i industridesign handlar om utmaningarna och möjligheterna att möta demografiska förskjutningarna och de förmodade förväntningarna hos dagens och morgondagens äldre generationer. Bakgrunden är avsaknaden av möbler som motsvarar efterfrågan hos äldre konsumenter och bristande kunskap om relationerna mellan möbler och äldre människor i hem- och vårdmiljöer. READ MORE

 2. 7. Employment Status and Inequalities in Health Outcomes Population-based Studies from Gävleborg County

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Anne-Sofie Hiswåls; Mittuniversitetet.; Högskolan i Gävle.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Employment status; self-reported health; health inequalities; suicidal ideation; anxiety; depression; out of work; perceived well-being; qualitative approach; recession time; Gävle; Anställningsstatus; självrapporterad hälsa; ojämlikhet i hälsa; självmordstankar; ångest; depression; utanför arbetsmarknaden; upplevt välbefinnande; kvalitativt tillvägagångssätt; lågkonjunktur; Gävle;

  Abstract : Bakgrund och Syfte: I ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att inte bara förbättra och bibehålla hälsan utan också främja jämlikhet i hälsa. Epidemiologisk forskning har visat vilken betydelse arbete och arbetslöshet har i utvecklingen av socioekonomiska hälsorisker, där människors möjligheter i livet föreslås vara beroende av deltagande i eller uteslutning från arbetsmarknaden. READ MORE

 3. 8. Unintended Pregnancy, Abortion and Prevention Women and Men's Experiences and Needs

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Marlene Makenzius; Uppsala universitet.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Induced abortion; Risk factors; Unwanted pregnancy; Repeat abortion; Patient satisfaction; Prevention; Existential expression; Home abortion; Care; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Abstract : Women and men’s experiences and needs in relation to induced abortion, and their views on the prevention of unintended pregnancies were explored through questionnaire studies at 10 and13 Swedish women’s clinics (Papers I–IV). Among 798 women in age range 14 – 49, 35% had experience of at least one previous abortion, and in the age range 20 – 49, 41%. READ MORE

 4. 9. Informal caregiving at old age. Content, coping, difficulties and satisfaction

  University dissertation from Lunds Universitet, Institutionen för omvårdnad, Box 157, 221 00 Lund

  Author : Anna Kristensson Ekwall; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gerontology; Gerontologi; satisfaction; coping; gender; loneliness; Elderly; informal caregivers;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Av de 4278 personer äldre än 75 år som ingick i studien vårdade 18 % (n=783) någon annan person pga. dennes nedsatta hälsa. Urvalet var stratifierat. Svarsfrekvensen var i de olika åldersgrupperna 75-79; 60%, 80-84; 56%, 85-89; 48% and 90+ 42%. READ MORE