Search for dissertations about: "vascular plants"

Showing result 1 - 5 of 62 swedish dissertations containing the words vascular plants.

 1. 1. Afroalpine vascular plants : a taxonomic revision

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Olov Hedberg; Uppsala universitet.; [1957]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Methane dynamics in northern wetlands: Significance of vascular plants

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Anna Joabsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquatic ecology; marine biology; Hydrobiology; Växtekologi; Plant ecology; climate change; arctic wetlands; northern wetlands; plant-microbe interactions; methane emission; vascular plants; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; Ecology; Ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Metan är en växthusgas med stor potential att påverka klimatet på Jorden. Den vattenmättade miljön i våtmarker erbjuder perfekta livsbetingelser för metanproducerande bakterier och detta medför att naturliga våtmarker är den största enskilda källan till metan i atmosfären, även då man räknar med antropogena utsläpp från, till exempel, förbränning av fossila bränslen. READ MORE

 3. 3. Small biotopes in agricultural landscapes: importance for vascular plants and effects of management

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science

  Author : Therese Irminger Street; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Small biotopes; incidental habitat; vascular plants; woody vegetation; grassland species; resource provisioning; species richness; habitat specificity; non-crop habitat; landscape complexity; heterogeneity; local management; agri-environment scheme;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har jordbruket förändrats drastiskt. Från ett småskaliga lantbruk där åkrar, ängar och betesmarker avlöste varandra, och varje gård var beroende av att både odla mat och hålla djuren med foder, till ett allt mer specialiserat jordbruk där både de enskilda gårdarna och hela regioner specialiserat sig mot antingen spannmålsproduktion eller djurhållning. READ MORE

 4. 4. Colonisation and extinction of vascular plants on islands off the Swedish east coast

  University dissertation from Stockholm : Department of Botany, Stockholm University

  Author : Anders Löfgren; Stockholms universitet.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; plants; ecological succession; colonizing ability; population dynamics; grasslands; islands; Sweden; plant ecology; Plant Ecology; växtekologi;

  Abstract : Persistence of species is a function of colonisation and extinction among patches at a regional scale. A decrease in area and an increased isolation of suitable patches may result in a decreased colonisation rate and an increased extinction rate among species. READ MORE

 5. 5. Plants go with the flow predicting spatial distribution of plant species in the boreal forest

  University dissertation from Umeå : Ekologi och geovetenskap

  Author : Ursula Zinko; Umeå universitet.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; boreal forest; vascular plant; species richness; wetness index; soil pH; bryophyte; lichen; substrate; stand age; plot size; Ekologi; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi; ekologisk botanik; Ecological Botany;

  Abstract : The main objectives of this thesis are to study if a topographic wetness index (TWI) could be used as a tool for predicting the spatial distribution of vascular plant species richness in the boreal forest as well as to study congruence in species richness between vascular plants, liverworts, mosses and lichens. A wetness index ln(a/tanβ) based on topography was used to assign a specific TWI-value to every 20 x 20m grid in two 25 km2 boreal forest landscapes (differing in average soil pH) in northern Sweden. READ MORE