Search for dissertations about: "vaskulärdemens"

Found 2 swedish dissertations containing the word vaskulärdemens.

 1. 1. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Abstract : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. READ MORE

 2. 2. Recognition of dementia with Lewy bodies. Prevalence of core signs, medical treatments and survival in Swedish nursing homes and short-term homes

  University dissertation from Lund University: Faculty of Medicine

  Author : Iris Zahirovic; [2019-09-03]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; DEMENTIA; Dementia care; Lewy Body Disease; Geriatric Medicine; Neurocognitive disorders; Antipsychotic Agents therapeutic use; Survival; Prevalence of symptoms;

  Abstract : AbstractDementia with Lewy bodies (DLB) is an underdiagnosed neurocognitive disorder thatincludes several complex neurological and psychological signs, which are challenging toclinical diagnostics. The recognition of this neurocognitive disorder should beimproved because people with DLB exhibit a good treatment response to anti-dementiamedications but experience severe adverse events if treated with anti-psychoticmedicine. READ MORE