Search for dissertations about: "visibility"

Showing result 1 - 5 of 127 swedish dissertations containing the word visibility.

 1. 1. Efficient real-time visibility testing

  Author : Erik Sintorn; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; soft shadows; volumetric shadows; deep shadow-maps; order-independent transparency; hair; shadows; rendering; visibility;

  Abstract : Visibility testing is an integral part of many computer graphics algorithms. For example, algorithms that generate images with shadows, ambient occlusion, environment lighting or transparency all require an efficient means of establishing the visibility between two or more points in a virtual scene. READ MORE

 2. 2. Fast and High-Quality Visibility Determination

  Author : Rasmus Barringer; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; computer graphics; visibility; anti-aliasing; line sampling; ray tracing; rendering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Datorgenererade bilder är en viktig del av underhållningsindustrin, som bland annat innefattar spel- och filmindustrin. För att kunna skapa avancerade specialeffekter i filmer samt stora och detaljerade spelvärldar krävs datorprogram som utnyttjar beräkningskraften i dagens datorer på ett effektivt sätt. READ MORE

 3. 3. Nothing more to see : : Contestations of belonging and visibility in Russian media

  University dissertation from Lund University

  Author : Emil Edenborg; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mediepolitik; Massmedia - sociala aspekter; Yttrandefrihet; Ryssland; belonging; visibility; media; sexuality; gender; nationalism; Russia; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att undersöka vilken roll synlighet spelar i skapandet och utmanandet av tillhörighet till politiska gemenskaper. Baserat på en empirisk studie av ryska medier under 2010-talet föreslås ett sätt att teoretiskt begreppsliggöra förhållandet mellan synlighet och tillhörighet, som utgår från idén att vad som blir synligt för en publik och hur, samt vad som blir osynligt, är föremål för ständig politisk reglering och konflikt. READ MORE

 4. 4. High visibility six-photonentanglement

  University dissertation from Lund University

  Author : Magnus Rådmark; Stockholms universitet.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quantum information; entanglement; quantum physics; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; fysik; Physics;

  Abstract : Entanglement is a key resource in many quantum information schemes andin the last years the research on multi-qubit entanglement has drawn lots ofattention. In this thesis the experimental generation and characterization ofmulti-qubit entanglement is presented. READ MORE

 5. 5. Health Data Representation and (In)visibility

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Pedro Sanches; KTH.; Networks and Analytics lab. Decisions; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : För att förstå hälsodata krävs sammanhang. Jag visar hur detta kan erhållas, genom två fallstudier: en om självövervakning, med fokus på representation av kroppsdata, samt en om massövervakning, med fokus på representation av populationer. READ MORE