Search for dissertations about: "women political"

Showing result 1 - 5 of 141 swedish dissertations containing the words women political.

 1. 1. Only women bleed? : a critical reassessment of comprehensive feminist social theory

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Helen Lindberg; Örebro universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap; Catharine M. MacKinnon; Anna G. Jonasdottir; Luce Irigaray; Judith Butler; feminism; political feminism; comprehensive feminism; postfeminism; marxism; social theory; ideology; politcal implications; social science; philosophy of science; Statsvetenskap; Political Science; Sociology; Sociologi; Filosofi; Practical Philosophy; Gender Studies; Genusvetenskap; Feminist social theory; Luce irigaray;

  Abstract : Is there a viable specifically feminist social theory that can serve as heuristic devise in our social research? This thesis is a critical reassessment of the ontological and normative assumptions of four social theories with specific and clear claims of being feminist. These are Catharine M MackInnon’s Radical Feminism, Anna G Jonasdottir’s Theory of Love Power, Luce Irigaray’s Feminism of Sexual Difference and Judith Butler’s Queer Feminism. READ MORE

 2. 2. The construction of womanhood in Algeria : Moudjahidates, Aishah Radjul, women as others and other women

  University dissertation from Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Author : Nelli Kopola; Stockholms universitet.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Women; Gender roles; Political activities; Algeria; Kvinnor; Kvinnorollen; Politisk verksamhet; Algeriet;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. The Politics of Social Networks : : Interpersonal Trust and Institutional Change in Post-Communist East Germany

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Astrid Hedin; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; East Germany; PDS; SED; feminism; gender; political party; communicative action; logic of appropriateness; garbage-can decision-making; interpersonal trust; institutional change; social network; new institutionalism; structuration; Giddens; path-dependence; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur förändras organisationer? Medan statsvetenskaplig ny-institutionell teori är mer inriktad på att förklara varför institutioner är seglivade och svåra att förändra, så antar ekonomisk organisationsteori att organisationer relativt enkelt anpassar sig till omgivningens krav. Det sociala nätverks-perspektivet fokuserar de strukturer av samarbete och tillit som utvecklas mellan människor i och utanför organisationer och hur dessa strukturer kan begränsa och möjliggöra hur institutioner förändras. READ MORE

 4. 4. Women and Politics in Japan A Combined Analysis of Representation and Participation

  University dissertation from Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Author : Mikiko Eto; Stockholms universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; statsvetenskap; Political Science;

  Abstract : Notwithstanding the country’s socio-economic advancement, Japanese women’s presence in politics lags far behind many less developed countries. They are politically silent as their demands hardly reach the centre of political decision-making. READ MORE

 5. 5. About being (t)here and making a difference : Black women and the paradox of visibility

  University dissertation from Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Author : Pauline Stoltz; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politisk makt och demokrati; Politisk teori och metod; Politisk makt och demokrati; Politisk teori och metod;

  Abstract : Feminists, like many others, want to make a difference. They are interested in social change. They are especially interested in the ways this concerns the position of women in our societies. In order to accomplish this, the different actors within the women’s movements of Europe must be present in the political arenas where decisions are made. READ MORE