Estimation of the In-Cylinder Air/Fuel Ratio of an Internal Combustion Engine by the Use of Pressure Sensors

University dissertation from Department of Heat and Power Engineering, Lund university

Abstract: Popular Abstract in Swedish Rätt förhållande mellan mängden bränsle och luft är viktigt i dagens förbränningsmotorer för att den katalytiska avgasreningen skall fungera. Motorer i serieproduktion mäter syrehalten i avgaserna för att få en uppfattning om blandningsförhållandet. Denna utvecklar en metod att skatta blandningsförhållandet genom mätning av cylindertrycket. Man kan på så sätt få snabbare information om blandningsförhållandet, såväl som individuell information för varje cylinder. Cylindertryckgivare ger ett flytande mätvärde som saknar absolutreferens. För att cylindertryckmätningar skall kunna användas för termodynamisk analys av förbränningsförloppet i motorn måste en absolutreferens erhållas. Det normala förhållandet är att ha en separat tryckgivare i insuget. Avhandlingen presenterar en metod att skatta denna absolutreferens genom att analysera kompressionstakten.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)