Antibody Evolution and Repertoire Development

University dissertation from Johan Lantto, Dept. of Immunotechnology, P.O.Box 7031, S-220 07 Lund, Sweden

Abstract: Popular Abstract in Swedish Antikroppar är viktiga beståndsdelar av det naturliga immunförsvaret som skyddar oss mot smittämnen, såsom bakterier och virus. Utvecklingen av olika genetiska och biokemiska teknologier har dessutom möjliggjort användningen av antikroppar för en mängd ändmål, bl a för diagnostik och behandling av infektionssjukdomar och cancer. I denna avhandling, som bygger på fem vetenskapliga originalartiklar, har jag undersökt olika aspekter av hur antikroppar kan utvecklas, både naturligt i den mänskliga kroppen och i laboratoriet, samt hur en repertoar av antikroppar kan uppstå som en följd av en virusinfektion, och hur denna repertoar kan skydda mot viruset. Resultaten av mina studier visar att de mänskliga gener som kodar för antikroppar uppvisar vissa mönster i den genetiska koden som leder till att antikropparna kan genomgå betydligt större förändringar under utvecklingen än vad som tidigare ansågs ske. Dessa förändringar innebär att de delar av antikropparna som binder till främmande substanser kan variera ifråga om längd. Genom att i laboratoriet skapa funktionella antikroppar med sådana förändringar har jag visat att det är möjligt att utnyttja denna upptäkt för bioteknologiska ändamål. På detta vis kan man få fram antikroppar som uppvisar förbättrade egenskaper ifråga om igenkänningen av vissa mål, men tillvägagångssättet kan möjligen även användas för att skapa antikroppar mot mål som sällan ger upphov till antikroppar på naturlig väg. En annan upptäckt som min forskning har lett fram till är hur antikroppar kan uppstå som svar på en virusinfektion. Viruset det rör sig om är cytomegalovirus, ett herpesrelaterat virus som orsakar problem för individer med nedsatt immunförsvar, t ex nyfödda. Detta virus ger upphov till en mängd antikroppar som är riktade mot ett antal strukturer på dess yta. En viss sådan struktur kan ge upphov till antikroppar med starkt skyddande effekt mot cytomegalovirusinfektion, men detta sker inte i de flesta individer som bär på viruset. Jag har upptäckt att detta antagligen beror på att den uppsättning antikroppsgener vi bär på inte är anpassad för att skapa antikroppar mot denna struktur, utan det krävs sällan förekommande förändringar av antikropparna för att de ska erhålla den starkt skyddande effekten. Denna upptäckt kan förhoppningsvis, tillsammans med de upptäckter jag gjort gällande hur antikropparna skyddar mot viruset, användas för utveckling av ett effektivare vaccin mot viruset än de i nuläget tillgängliga vaccinerna.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.