Learning in visual art practice

Abstract: Popular Abstract in Swedish Ämnet för denna sammanläggningsavhandling är lärande i en svensk konsthögskolekontext. Det finns sparsamt med forskning som avser högre utbildning i fri konst, och vi vet inte mycket om studenternas lärandeprocesser. Vilka kvaliteter utvecklar studenterna under utbildningen, och hur främjas utvecklingen av dessa kvaliteter? I linje med dessa grundläggande frågor, är det övergripande syftet med denna avhandling att bidra till en pedagogisk teoretisk referensram för det lärande som sker i högre utbildning i fri konst. Resultaten från tre delstudier, baserade på intervjuer med konsthögskolestuderande, redovisas i avhandlingen i form av tre artiklar (Articles II, III & IV) tillsammans med en teoretisk studie (Article I). Den teoretiska studien ger exempel på tre olika sätt att se på en konstnärs arbete, samt tre olika sätt att se på lärande. Dessa synsätt relateras sedan till varandra och diskuteras, och en fenomenografisk syn på lärande i konst lyfts fram som ett fruktbart alternativ. De tre empiriska delstudierna utgår från en longitudinell studie som gjordes 2001-2007, där tio konsthögskolestudenter intervjuades vid tre tillfällen under en femårig utbildning i fri konst. Kontextuell analys har använts vid bearbetningen av datamaterialet, och alla tre studierna sätter studenternas erfarenheter i centrum. Article II fokuserar på studenternas konstnärliga utveckling, här beskriven som kvalitativa förändringar i de studerandes förhållningssätt till den egna konsten. ”Article III” fokuserar på hur studenterna använder sig av ateljésamtalen som undervisningsform, med betoning på den stora betydelse studenternas initiativ har för såväl innehållet i som formen för samtalen. ”Article IV” fokuserar på den interna relationen mellan ateljésamtalens funktion och studenternas konstnärliga arbete. Denna fjärde studie är även en form av fördjupning av de två föregående (Articles II & III). Resultaten från de empiriska studierna relateras till varandra i kappan. Implikationerna av resultaten diskuteras såväl i relation till konsthögskoleutbildning som till högre utbildning i allmänhet. De tre studierna visar tillsammans på aspekter av en extremt självstyrd lärandesituation, och att identifiera några av huvuddragen hos denna speciella form av lärande är ett av avhandlingens huvudresultat.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.