Uncertainty and Risk Analysis in Fire Safety Engineering

University dissertation from Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Två riskanalysmetoder presenteras med vilka risken för personskador till följd av brand kan uppskattas. Metoderna, standard QRA (Quantitative Risk Analysis) och utökad QRA skiljer sig åt varigenom osäkerheter i ingående variabler behandlas. Osäkerheter ingår i princip i alla variabler och måste behandlas på något rationellt sätt. Standard QRA-metoden förutsätter att en separat osäkerhetsanalys genomförs som ett komplement för att belysa inverkan av osäkerheter i riskbedömningen. I den utökade QRA-metoden ingår osäkerhetsanalysen som en integrerad del. Båda metoderna är applicerade på ett beräkningsfall där personsäkerheten på en vårdavdelning på ett sjukhus studerats. Avhandlingen beskriver också några metoder för att genomföra osäkerhetsanalyser. De metoder som behandlas är metoden med säkerhetsindex ß samt två numeriska samplingsmetoder. Dessutom presenteras en metod med vilken dimensionerande värden för utrymningsberäkningar kan tas fram. Dessa dimensionerande värden tas fram givet att den resulterande risken för personskador har kvantifierats.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)