Educative assessment for/of teacher competency : a study of assessment and learning in the ”Interactive examination” for student teachers

University dissertation from Malmö : School of Teacher Education, Malmö University

Abstract: Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. I avhandlingens andra del, utnyttjas slutsatserna från den första delen genom att föra in dem i konstruktionen av den så kallade ”Interaktiva examinationen” för lärarstudenter, vilket är en autentisk bedömning för lärarkompetens. I denna examination får lärarstudenter se korta filmsekvenser, vilka visar olika kritiska situationer i skolan, varvid studenterna får beskriva, analysera samt föreslå sätt att hantera dessa situationer, men också reflektera över sina svar. Det som studeras i avhandlingen är huruvida de kompetenser som ingår i examinationen bedöms på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt, samt huruvida examinationen stöttar studenternas lärande. Utifrån dessa studier, vilka omfattar tre på varandra efterföljande årskullar med lärarstudenter (n = 462) har framför allt tre viktiga forskningsbidrag gjorts. För det första, genom att analysera empirisk forskning om bedömningsmatriser, har ett antal utgångspunkter sammanställts för hur man kan konstruera autentiska bedömningar som stöttar studenternas lärande, samtidigt som stöd ges för tillförlitlig och trovärdig bedömning av studenternas kompetens. För det andra, genom att uttrycka lärarkompetens i form av kriterier och nivåbeskrivningar, blir det möjligt att bedöma studenternas förmåga att analysera klassrumssituationer, såväl som deras förmåga till självbedömning. Genom att på detta sätt göra bedömningens förutsättningar mer tydliga och transparenta, förbättras dessutom kvaliteten på studenternas prestationer avsevärt. För det tredje, ges det genom den ”Interaktiva examinationen” ett exempel på hur lärarkompetens kan bedömas på ett tillförlitligt, trovärdigt och lärande sätt, och därmed hur formativa och summativa bedömningssyften kan samexistera inom ramen för samma (lärande) bedömning.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.