Screen Rites: a study of Swedish young people´s use and meaning-making of screen-based media in everyday life

University dissertation from Department of Sociology, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Medievärlden är idag föremål för drastiska förändringar. Förutom de traditionella medierna såsom böcker, TV och radio, introduceras interaktiva digitala medier. Dessa förändringar berör inte mins barnens och ungdomarnas liv. Allteftersom de får tillgång till sofistikerade elektroniska och digitala medier blir deras fritid alltmer teknifierad. Vi är all medvetna om hur många medier har blivit en familjär utrustning i svenska hem, sohc ses som vilken annan möbel. Medierna har med andra ord blivit, mer eller mindre omedvetet, integrerade i våra dagliga rutiner. Vid en tidpunkt då nya medier är på väg in i hemmen är det väsentligt att erhålla kunskap om hur barn förstår och tolkar deras medierelaterade aktiviteter, och hur medieanvändningen sammanvävs med det vardagliga livet. Från att ha varit intresserad av ett specifikt mediums effekter betonar dagens medieforskning kontextens betydelse, och individens skapande av mening och tolkning utifrån sina personliga och kulturellla referensramar. Avhandlingen "Screen Rites" har som huvudsyfte att erhålla en allsidig förståelse för hur unga människor använder och upplever TV, dataspel och Internet i vardagslivet.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.