Aspects on the Regio and Stereo Selectivity in the Hydrolsilylation of 1,3-Dienes

University dissertation from Organic Chemistry, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Hydrosilyleringsreaktionen är formellt en addition av en hydrosilan till ett omättat system. Reaktionen är oftast katalyserad av en övergångsmetall, och i denna process är det möjligt att påverka på vilket sätt additionen sker. Denna avhandling är en sammanfattning av fyra artiklar som behandlar regio-, stereo- och kemoselektivitet vid addition av hydrosilaner till konjugerade diener under rhodium- alternativt palladiumkatalys. En högre selektivitet innebär en mer uniform produkt. Exempelvis hade syrgas en positiv influens på regioselektiviteten i den RhCl(PPh3)3 katalyserade reaktionen mellan hydrosilaner och isopren. Som bäst uppnåddes ett 10:1 förhållande mellan reaktionens två huvudisomerer. Introduktion av en kiral ligand, syntetiserad från aminosyran phenylglycin, anrikade den ena stereoisomeren i den palladiumkatalyserade reaktionen av cykliska diener med upp till 84% enantiomert överskott.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)