Branch Identification in Elastic Stability Analysis

University dissertation from Division of Solid Mechanics, Box 118, 221 00 Lund, Sweden

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar metoder för att kunna beräkna den last en struktur kan bära. En struktur kan i detta sammanhang vara allt från en bro till en mjölkkartong. För att kunna göra en korrekt bedömning av den lastbärande förmågan måste hänsyn tas till olinjära effekter som härrör från stora deformationer. Sådana olinjära effekter kan orsaka instabilt beteende hos en struktur, vilket i sin tur kan leda till kollaps vid betydligt lägre belastning än vad som hade förutspåtts av en analys där olinjära effekter inte beaktats. I avhandlingen presenteras olika metoder för att analysera beteendet hos en struktur, efter det att den har passerat kritiska punkter. Tyngdpunkten ligger i utveckling av numeriska metoder som kan användas vid finitaelementberäkningar. Genom att beräkna jämviktskurvor, d.v.s. kurvor som beskriver jämviktslägen för olika laster, för en struktur utan störningar kan slutsatser dras om hur en verklig struktur, med störningar, skulle bete sig. Speciellt intresse riktas mot bifurkationspunkter, vilket är en punkt där jämviktskurvan förgrenar sig. Ett stört system tenderar att följa någon av de bifurkerade grenarna, som alltså har stor betydelse för en korrekt bedömning av den lastbärande förmågan hos strukturen. I avhandlingen ges flera exempel på olika typer av bifurkationer och en metod att identifiera alla utgående grenar från dessa har tagits fram.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.