Expectations in the internationalization process – The case of two Swedish banks’ foreign activities 1995-2010

University dissertation from Västerås : Mälardalen University

Abstract: Studier av bankers internationalisering är relativt få i sitt omfång, särskilt om svenska banker och studier med en teoretisk process vy över internationalisering. Det här är ganska överraskande med tanke på hur viktiga bankerna är i vårt samhälle. Samtidigt var det inte särskilt länge sedan som bankerna var reglerade från att internationalisera medan de idag fyra stora svenska bankerna samtliga har blivit multinationella. Därför är syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera de två svenska bankerna Handelsbanken och Swedbanks internationaliserings process mellan åren 1995 och 2010. Studien följer samtliga relevanta marknader som bankerna är aktiva i under deras internationalisering process genom två longitudinella fallstudier baserad på arkiv data (framför allt tidningsartiklar, pressmeddelanden och årsredovisningar). Det analytiska ramverket är grundat på beteendeteorier och följer bankernas internationalisering ur en process vy med koncepten marknadsåtagande, marknadskunskap och förväntningar. Den senare är inkluderat i syfte att fånga in den framtida dimensionen påverkan på företags internationaliserings beteende.Slutsatser som görs i avhandlingen är t.ex. att bankernas internationaliseringsprocess har sina likheter i vissa aspekter men är ändå helt olika i deras internationaliseringsbeteende. Studien visar att företags internationaliseringsprocess är bunden till vad företagen förväntar sig av framtiden och att denna förväntning kan se väldigt olika ut beroende på vilka kunskaper och erfarenheter företaget besitter. Därutöver gör studien det empiriska upptäckten att företags internationaliserings process är starkt beroende på marknadstillståndet, d.v.s. om det är stabilt eller instabilt.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.