Dyslexia among adults: Neuropsychology and personality

University dissertation from Department of Psychology, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Läs- och skrivfärdigheter är av stor betydelse i det moderna samhället. Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) är därför inte bara ett språkligt handikapp - det verkar också ha sociala konsekvenser som t.ex. högre arbetslöshet bland individer med dessa svårigheter. Tidigare forskning har bl.a. visat att personer med dyslexi har ett sämre verbalt minne och lägre självförtroende än personer utan dessa problem. Målsättningen med denna avhandling var att studera psykologiska korrelat till dyslexi bland vuxna. Vi fann fler individer med dyslexi än förväntat bland interner och att de som hade dessa svårigheter även hade ett annorlunda personlighetsmönster jämfört med andra interner - de rapporterade mer ångest och mer avvikande värden på skalor som mäter social interaktion. Våra resultat visade också att personer med dyslexi hade en mindre benägenhet att förstå andra individers psykologiska perspektiv och hade även svårare att förstå vissa begrepp avseende emotionalitet och social interaktion. En del av det annorlunda personlighetsmönstret visade sig spegla svårigheter speciellt hos dem som även hade ADHD-relaterade problem. Slutligen utvärderade vi en 20 veckors utbildning för individer med dyslexi och fann att förutom förbättrad läs- och skrivförmåga så blev både minne och självförtroende bättre. Dessa fynd diskuteras i ett neo-Darwinistiskt perspektiv där en teori, som hävdar att utvecklingen av språket kunde gå relativt fort beroende på att denna använde sig av existerande "hjärnfunktions"-enheter som framför allt sköter komplexa sociala interaktioner, fick stöd. Vidare diskuteras problemet och konsekvenserna med att dyslexi inte är ett enhetligt definierat begrepp.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.