Value creation in development and construction of public buildings the case of houses of culture

University dissertation from Luleå tekniska universitet

Abstract: En offentlig byggnad bör skapa ett mervärde för byggherren, dess entreprenörer, dess medborgare för att byggprojektet ska bli lönsamt och samhällsekonomiskt hållbart. Det är emellertid svårt att beskriva värdet av en offentlig byggnad i allmänhet och byggnader som syftar till att skapa känslomässig eller kunskapsutvecklande upplevelser för dess brukare, i synnerhet. Likaså är de ekonomiska effekterna av en investering i ett kulturellt byggprojekt svåra att värdera i termer om hållbar utveckling i regionen. Denna avhandling handlar om att studera byggprocessen från idé till förvaltning av offentliga byggnader för kulturell verksamhet genom en fallstudie av kulturhus och en fördjupad studie av Kulturens hus i Luleå. Här diskuteras tre faser i programarbetet avseende byggherrens (kommunens) önskemål och krav och aktörernas upplevda nytta i 1) idéarbetet, 2) relationen mellan byggherre/beställare och byggprojektets professionella aktörer i samband med utveckling av funktionella och tekniska programbeskrivningar samt 3) organisationen av förvaltningen av byggnaden avseende att skapa brukarvärden.Fallstudien har resulterat i en värdeteoretisk analysmetod som bygger på analyser där aktörer (byggherre/beställare, konsulter, entreprenörer och brukare) har beskrivit sina nyttor med ett kulturhus och hur de upplever att de satta kraven och önskemålen på byggnaden motsvarar det färdiga resultatet. Resultaten i denna avhandling syftar till att utveckla programarbetet i byggprocessens tidiga skede avseende att identifiera, värdera och följa upp effektiva och hållbara funktionella och tekniska byggnadskrav avseende brukarvärden.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.