WOMEN WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME. Aspects of quality of life and health

University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen var att utarbeta en vård- och omvårdnadsmodell som förbättrar livskvalitet och hälsa hos svenska kvinnor med Irritable Bowel Syndrome (IBS). Avhandlingen består av 4 delstudier: Delstudie 1. Kvinnor med IBS upplevelse av en god livskvalitet. Delstudie 2. Utbildning av kvinnor med IBS. Delstudie 3. Hälsoaspekter i relation till användandet av laxermedel. Delstudie 4.Utveckling och validering av ett bedömningsinstrument. Konklusion av resultatet. Fyra områden identifierades relaterade till hälsan hos kvinnor med IBS; bekräfta diagnosen, bekräfta patienten, utbilda patienten och behandla patientens symtom. Dessa områden ingår i en vård- och omvårdnadsmodell för kvinnor så väl som för män (Kappan, Figur 3), vars syfte är att förbättra hälsa och livskvalitet hos patienter med IBS. Målsättningen är att patienterna skall uppnå fysisk, psykisk och social hälsa, välfärd, kraft och energi samt självförverkligande. Patienter med IBS skall i huvudsak tas om hand i primärvården, där de skall få information om sin sjukdom och deras symtom skall behandlas. Dagens bristande omhändertagande av patienter med IBS kan bero på personalens osäkerhet och okunskap om orsakerna till patienternas besvär och de behandlingsmetoder som finns att tillgå. Därför måste sjukvårdspersonalen ha utbildning om IBS innan vård- och omvårdnadsmodellen kan få avsedd effekt.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)