Beneficial Use of Stormwater - Opportunities for urban renewal and water conservation

University dissertation from Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling undersöker dagvatten som en resurs i svensk urban miljö. Fokus har varit öppna dagvattensystem för flödeskontroll och uppsamlingssystem för regnvatten. För att analysera realiserandet av öppna dagvattensystem, presenteras två fallstudier; Augustenborg i Malmö och Bäckaslöv våtmark i Växjö. De kvarhållande och fördröjande effekterna som uppnås med gröna tak har också studerats genom experiment. Ringdansen, ett bostadsområde i Norrköping, presenteras för att diskutera regnvattenuppsamling i urban miljö. Målet med studien på Augustenborg var att fastställa effekten av att koppla bort hårdgjorda ytor från ett gammalt kombinerat system och att istället hantera det i ett komplext öppet system. Det öppet dagvattensystemet, vilket består av en kombination av bästa möjliga tekniker (BMP) har undersökts med hjälp av att jämföra avrinningsberäkningar för ½-, 2-, 5- och 10-årsregn, under blöta och torra initiala förhållanden. Undersökningen visade att med hjälp av BMPs minskas totala dagvattenvolymer och det maximala flödet. Bäckaslöv våtmark i Växjö presenteras som ett exempel på en multifunktionell dagvattenanläggning. Våtmarkssystemet har varit i fokus för studierna av vattenkvalité och hydrologiska processer, liksom i undersökningar av växt- och djurriket. I Växjö erbjuder Bäckaslöv våtmark, vid sidan av dagvattenhanteringen, även rekreation, djurliv och ett utomhuslaboratorium. För att kunna uppskatta reaktionen hos gröna tak vid enstaka regn, analyserades nederbörds- och avrinnigsmätningar från kontrollerade experiment (under torra och våta initiala förhållanden) på ett sedum album grönt tak genom linjär programmering. Resultatet visade att lutning inte påverkar kvarhållande vattenvolymer. Under torra initiala förhållanden kan dagvatten hållas kvar och fördröjas, medan det under våta intiala förhållanden endast är möjligt att fördröja dagvatten. För att ytterligare undersöka den fördröjande effekten har en jämförelse mellan reaktionerna hos ett hårt tak och ett grönt tak gjorts. Gröna tak kan kombineras med andra BMPs för att framgångsrikt hantera dagvatten. Studien av Ringdansen, i Norrköping, visade att systemen för uppsamling av regnvatten är potentiellt effektiva element i svenska urbana miljöer. De bidrar till vattenbesparande genom att ge vatten till hushållens enklare göromål då dricksvatten inte är nödvändigt. System för uppsamling av regnvatten har också visat sig vara värdefulla delar av dagvattenhanteringssystemet.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)