Economic Analyses of Drinking Water and Sanitation in Developing Countries

University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

Abstract: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar på två av de många faktorer som är av fundamental betydelse både för människors välfärd och för ett lands utveckling dvs. val av dricksvattenkälla och toalettfacilitet. I avhandlingen analyseras olika aspekter av hushållsefterfrågan på dessa två faktorer med hjälp av data från Filippinerna och Bangladesh. Avhandlingen består av fem kapitel, ett introduktionskapitel och fyra självständiga, i huvudsak empiriska, studier. I kapitel två, Women’s Health Choices and the Effects on Child Health, analyseras hur kvinnors konsumtionsval kan påverka barnets hälsa både före och efter det att barnet är fött. Studien skiljer sig från tidigare studier på området genom att tillåta olika barnhälsoproduktionsfunktioner före och efter förlossningen. Antagandet om olika hälsoproduktionsfunktioner är väl i linje med den forskning som sker inom epidemiologi och näringslära. Resultaten indikerar att familjespecifika faktorer kan vara viktiga bestämningsfaktorer till barnhälsa. Vidare tyder resultaten på att passiv rökning är skadligt för barnets hälsa men det går inte att finna någon effekt på barnhälsa av moderns rökvanor under graviditeten. Valet av dricksvattenkälla och toalettfacilitet påverkar barnets hälsa efter födseln och resultaten tyder på att det kan vara så att hushåll som bor/lever i en ”dålig” miljö kompenserar barnet för detta. Det huvudsakliga syftet i kapitel tre, Household Choice of Drinking Water Source in the Philippines, är att empiriskt analysera hushållens val av dricksvattenkälla/efterfrågan på vatten från en viss vattenkälla. Resultaten visar att tidskostnaden är den ensamt viktigaste bestämningsfaktorn för hushållens val. Således indikerar resultaten att avståndet till en viss vattenkälla kan vara mer betydelsefullt för valet/efterfrågan än typen av vattenkälla. I kapitel fyra, A Demand and Welfare Analysis of Sanitation, analyseras välfärdsimplikationerna av vissa prisförändringar på ett antal olika toalettfaciliteter. Vidare så jämförs resultaten från två olika ekonometriska modeller dvs. ”conditional logit” modellen och ”random parameter/mixed logit” modellen. Resultaten visar att priset verkar fungera som en kvalitetssignal och att hushållen i genomsnitt får det bättre efter prishöjningar. Vidare så visar resultaten att valet av ekonometrisk modell inte har någon betydelse för skattningar av välfärdseffekter i detta fall. I kapitel fem, Demand for Water and Sanitation in Bangladesh, analyseras potentiella bestämningsfaktorer till efterfrågan på vissa typer av dricksvatten och toalettfaciliteter. Datan kommer från en undersökning av 120 hushåll från sex olika distrikt. Resultaten visar att utbildningsnivån är en viktig bestämningsfaktor för hushållens val av toalettfacilitet och att hushållsstorleken påverkar hushållens val av dricksvattenkälla i riktning mot bättre (ur hälsosynpunkt) alternativ.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.