Property-Oriented Information Systems for Design Prototypes for the BAS•CAAD system

University dissertation from Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

Abstract: Popular Abstract in Swedish Egenskapsorienterade system (eng: property-oriented) är en ny slags informationssystem som är baserade på begrepp för egenskaper istället för begrepp för ting eller klasser av ting. Genom att fokusera på egenskaper, kan de egenskapsorinterade systemen göras mer flexibla och mer lämpade för de tidiga skedena av design än de traditionella klassorienterade systemen kan vara. Det teoretiska ramverk för egenskapsorienterade system som uvecklats inom BAS'CAAD-projektet och som presenteras i denna avhandling, har tidigare presenterats i ett flertal uppsatser av vilka ett urval finns inkluderade i denna avhandling. Några av de grundläggande tankegångarna från uppsatserna utvecklas vidare i ett särskilt kapitel. Dessutom avhandlas ett antal frågeställningar som berör förutsättningar för och följder av egenskapsorienterade system. Dessa frågeställningar har inte berörts i tidigare publikationer från BAS'CAAD-projektet. Utvecklingen av programprototyper baserade på det teoretiska ramverket presenteras tillsammans med en diskussion över de olika versionerna och bevekelsegrunderna för dem. Ett historiskt studium av datorstödd byggnadsutformning visar att många grundläggande ideer som används idag togs fram för första gången redan under datorns barndom, under det tidiga 1960-talet. Eftersom den tidiga utvecklingen förefaller okänd idag, presenteras en kort redogörelse i denna avhandling, med speciell inriktning på problem som behandlats i BAS'CAAD-projektet. Slutligen presenteras i denna avhandling för första gången i skrift det för arkitekter avsedda designprogrammet DASK, som utvecklades under senare delen av 1980-talet, huvudsakligen av författaren.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.