Market Structure and Integration - Essays on Trade, Specialisation and Foreign Direct Investment

University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar olika aspekter av internationell ekonomi knutna till utländska direktinvesteringar, produktionsmönster och handelsflöden. Dessa behandlas i ljuset av en globalt tilltagande internationalisering såväl som fördjupad ekonomisk integration på regional nivå. I kapitel två studeras effekten av utländska direktinvesteringar av multinationella företag på värdländers ekonomiska utveckling och tillväxt. För att kunna dra nytta av den kunskap som direktinvesteringar för med sig betonas vissa institutionella faktorer i värdländerna såsom väldefinierade äganderätter och en välfungerande byråkrati. Kapitel tre modellerar effekterna av regional integration på såväl medlemsländers som utomstående länders välfärd. Analysen tar hänsyn till integration mellan länder av olika storlek och jämför effekterna av bildandet av tullunioner (tex EU) och frihandelsområden (tex NAFTA, EFTA). Slutsatsen är att regional integration ökar medlemsländernas välfärd men leder till lägre välfärd i länder utanför integrationsområdet. Dock är de negativa effekterna för utomstående förmodligen mindre av frihandelsområden. I kapitel fyra, slutligen, analyserars hur stordriftsfördelar i produktion påverkar handelsflöden och länders produktionstruktur. Studien finner stöd för hypotesen att större länder är bättre på att utnyttja stordriftsfördelar än små länder. Stordriftsfördelarnas roll verkar dock avta över tiden vilket kan bero på införandet av nya, mer flexibla teknologier.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.