Voice Imitation : A Phonetic Study of Perceptual Illusions and Acoustic Success

Abstract: I denna avhandling presenteras olika studier om röstimitation. Det unika i den individuella rösten och om det är möjligt att förändra sin röst så att man blir till förväxling lik någon annan vad gäller rösten och talet diskuteras. Syftet med studierna var i första hand att ta reda på hur och i vilken omfattning en imitatör förändrar sin egen röst och sitt tal för att bli lik originalrösten. Auditiva och akustiska analyser samt perceptionstest har gjorts av olika röstimitationer inspelade av tre olika imitatörer. Fyra huvudfrågor tas upp i fyra olika studier: En imitatör och ett antal av hans imitationer har studerats för att få en uppfattning om den mänskliga röstens flexibilitet. En annan imitatör och en av hans imitationer har studerats i den andra studien. Syftet var att ta reda på hur och i vilken omfattning imitatören förändrar sin egen röst och sitt tal och hur lik originalrösten imitationen är. Den tredje studien tar upp frågan om tre olika imitatörer härmar samma egenskaper när de imiterar samma röster. Semantikens betydelse för lyssnarens bedömning av röstimitationen studeras och diskuteras i den fjärde studien. För att lyckas med sin röstimitation måste imitatören identifiera och imitera de mest karaktäristiska dragen hos originalpersonen. En del utmärkande karaktärsdrag hos originalpersonen blir överdrivna i imitationen för att imitatören vill förstärka intrycket av den person som imiteras. Om dessa utmärkande särdrag finns med i röstimitationen är det möjligt att imitationen uppfattas som lyckad även om imitatören misslyckas att imitera andra mindre utmärkande särdrag. Olika aspekter av den individuella rösten har studerats, såsom taltonläge, röstkvalitet, dialekt, prosodi och talstil. Ofta använder imitatören ord, fraser och uttryck som är relaterade till originalpersonen. Betydelsen av detta har också diskuterats.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.