If Tropes

University dissertation from Kluwer

Abstract: Popular Abstract in Swedish I inledningen till avhandlingen görs tre viktiga antaganden som sedan kommer att ligga till grund för all vidare argumentering; (i) för det första görs ett (i sammanhanget kontroversiellt) ontologiskt antagande. Det antas att troper (dvs. partikulära egenskaper) existerar; (ii) för det andra antas (återigen kontroversiellt) att troper är det enda som existerar (åtminstone i fundamental mening). Slutligen, (iii) görs en metodologisk förutsättning: det förutsätts att den teori som kommer att utvecklas i avhandlingen är metafysisk i vad man kan kalla en ’revisionär’ mening – dvs. ingen direkt korrespondens mellan världens grundläggande struktur och vårt begreppssystems logiska struktur förutsätts. Vidare antas det att troper (eller konstellationer av troper) ska kunna fungera som sanningsgörare för språkets samtliga atomära propositioner. I ett försök att utveckla en teori som accepterar antagande (i) – (ii) och som dessutom är förenlig med de krav som antagande (iii) ställer på teorin, finner jag att åtminstone två mycket grundläggande problem kan formuleras: universaliseringsproblemet samt problemet med tingkonstruktion. Universaliseringsproblemet är detta: enkelt uttryckt tycks det som om vissa atomära propositioner kräver existensen av något som liknar realistens universalie för att göras sanna. Givet att allt som existerar är partikulära kvaliteter (troper) så måste därför universalitet på något sätt konstrueras utifrån dessa (partikulära) troper. Problemet med tingkonstruktion är detta: på samma sätt som I fallet med universalisering tycks det som om vissa atomära propositioner kräver existensen av konkreta ting för att göras sanna. Givet att världen endast består av abstrakta troper måste vi alltså visa på vilket sätt konkreta ting kan konstrueras med tillgång enbart till detta material. För att lösa dessa båda problem måste två fundamentala relationer undersökas ur ett tropteoretiskt perspektiv: för det första den exakta likhetsrelationen och för det andra den s.k. ”compresence-relationen”. Huvuddelen av avhandlingen ägnas åt försök att lösa de problem som dessa relationer ger upphov till (främst regressproblem av olika slag) på ett sätt som är i linje med avhandlingens grundläggande förutsättningar.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.