Low-frequency components in complex noise and their perceived loudness and annoyance

University dissertation from Solna : National Institute of Occupational Health

Abstract: Olika ljudtrycksbaserade prediktorers (A-, B-, C- & D-filtret) och kalkyleringsmetoders (ISO 532 B & MARK VII) förmåga att predicera ljudstyrka och störningsgrad hos bredbandigt vitt brus presenterat inomhus med olika bandbredd och spektra-form, inom frekvensområdet 15-1,060 Hz, innehållande både en "lågfrekvent" och en "högfrekvent" frekvenskomponent, utvärderades. Fem studier innehållande sju experiment, där mellan 12-30 försökspersoner deltog, avrapporteras. En kritisk litteraturgenomgång visade på att användandet av variabla lågfrekventa referensfrekvenser, i jämförelse med användandet av en fix referens med hög frekvens, när lika-upplevelse-konturer skall etableras, genererar regressionseffekter. Exponentens storlek i S.S. Steven´s potensfunktion visade sig vara såväl frekvens- som stimulusrange-beroende.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.