Hydrological effects of water harvesting techniques

University dissertation from Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar olika tekniker för regnvatteninsamling i Tunisien och dessas effekt på lokala vattenbalanser och erosion. Tabias, terrassering och småskaliga dammar undersöks. Relevanta hydrologiska processer observeras och modelleras med olika typer av modeller.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.