Designing Interactive Value Development: Perspectives and Strategies for High Precision Marketing

University dissertation from Lund Business Press

Abstract: Popular Abstract in Swedish Under senare tid har hävdats att den IT/media-drivna så kallade "nya ekonomin" starkt etablerats. Enligt många påverkar IT/media teknologier marknadsföring och affärsverksamheter på ett 'revolutionerande' sätt. Denna avhandling behandlar kritiskt och strategiskt konstruktionen av värdeskapande affärserbjudanden där IT/media används. Vidare utvecklar författaren grundläggande design principer & logiker som är tillämpbara oavsett typ av (marknads)ekonomi. Avhandlingen tar upp design principer & logiker inom tre områden: 1) design/utformning av informationsintensiva markandserbjudanden; 2) design/utformning av värdeskapande episoder i kund-/köpargränssnitt; och 3) inom fyra olika utformningar av affärsmodeller ('full-service, self-service, convenience/data-mining och network/community business models'). Energitjänster och interneterbjudanden används som exempel på värdeerbjudanden och olika värdeutvecklingsstrategier presenteras. Vidare introducerar författaren design som en komplementär 'learning-by-doing' metodologi ämnad för kunskapsutveckling inom marknadsföringsområdet. Etiska implikationer av att använda denna metod diskuteras. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling och består av en kappa och sju artiklar, inklusive en 'interaktiv värdeutvecklingsplattform' avsedd att användas som en tankemodell vid design/utformning av affärsmodeller och marknadserbjudanden.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.