On Reduction of Production Disturbances in Manufacturing Systems Based on Discrete-Event Simulation

Abstract: Popular Abstract in Swedish Förbättrad effektivitet i tillverkningssystemen för att åstadkomma förbättrad output och sålunda reducera tillverkningsstörningarna är ett viktigt område. Händelsestyrd simulering kan visualisera och studera de dynamiska förloppen relaterade till total effektivitet i tillverkningssystemen. En metodik för reducering av produktionsstörningar är presenterad. Förbättringar i prestanda av tillverkningssystemet betyder inte bara förbättrat resultat för företaget utan även för hela samhället. Tillverkningsindustrin är basen för ett land vilket andra aktiviteter också vilar. Olika produktionsförbättringstekniker, som till exempel TPS (Toyota Produktionssystem), har visat sig att jämna ut produktionsflödena och förbättra kvaliteten på produkterna. Implementering av förbättringsförslag inom störningsreducering måste genomföras enligt gängse regler inom tillverkning. Nutida förbättringsmetoder baserade på tillverkningskedjor mellan leverantörerna och begränsade lager gör det nödvändigt att fokusera på reducering av produktionsstörningar. Den presenterade metodiken är baserad på tre stadier: (1) planering och datainsamling, (2) analys och implementering, och (3) ständiga förbättringar. Planeringsstadium inkluderar projektplan, mål och syften av studien, definition av produktionsstörningar, insamling av indata och logik och den konceptuella modellen. Analys- och implementeringsstadium innehåller översättning till det händelsestyrda simuleringsprogrammet, verifiering, validering, och experiment. Experimenten är baserade på alternativa test i produktionsstörningsreducering i syfte att förbättra utrustningseffektiviteten. De förbättrade resultaten i modellen skall verifieras innan de implementeras i det verkliga systemet. Ständiga förbättringar av den föreslagna metodiken innebär förbättringar av modellbyggande, studier av produktionsförbättringstekniker, utbildning av operatörer, uppföljning av införda förändringar, studier i mätningar av produktionsstörningar och nyckeltal. Förbättringsprocessen är en kontinuerlig procedur. En modell är sällan så bra att den inte kan förbättras ännu mer. Med återkoppling kan olika variabler ändras och simuleringsmodellen kan förbättras i olika faser. Metodiken har visats i flera fallstudier. De industriella fallstudierna har visat på ökad prestanda på respektive 6%, 12%, 14% och 18%. Inga större investeringar behövdes för att öka prestanda. Den föreslagna metodiken kan leda till ökning i total output i ett tillverkningssystem om den tillämpas.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.