Reconciling Form and Function through Generative Design

University dissertation from Division of Machine Design, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering LTH, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Industridesigners förlitar sig ofta på konstnärliga experiment, estetisk inspiration, eller så kallade designbriefer för att nå fram till lösningar på designproblem. Dessa utgångspunkter leder ofta till tillfredsställande resultat, men de skulle kunna kompletteras med verktyg hämtade från andra discipliner, till exempel algoritmer för att optimera en produkt, eller för att låta produktens form ”växa” fram som i naturen, så kallad generativ design. Genom att ta vara på möjligheterna som datorbaserade verktyg erbjuder så hade industridesignern alltså kunnat använda former som tidigare varit alltför komplexa för att hantera och utvärdera manuellt, och därmed få nya sätt att uttrycka sig på. Avhandlingen fokuserar på hur man kan öka samspelet mellan industridesign och de andra aktiviteterna inom produktutveckling, som till exempel konstruktion och produktion genom användningen av generativa designverktyg, men även på hur liknande verktyg hade kunnat användas av konsumenter för att designa sina egna produkter. Detta har krävt en inventering av lämpliga former i naturen och matematiken, produktionssystem och produktkategorier. Ett antal generativa designverktyg har även utvecklats och testats i industrin och av konsumenter. En stor utmaning har varit hur användaren av ett generativt designverktyg på bästa sätt kan manipulera de komplexa former som genereras. En annan utmaning har varit hur tekniska krav på produkten, som hållfasthet eller tillverkbarhet, ska kunna uppfyllas när användaren inte själv har möjlighet att utvärdera dem. Resultaten visar att det är möjligt att tillämpa generativ design inom produktdesign och att det redan är användbart för industrin: undersökningen visar att det finns ett stort område där det går att använda generativ design, den bekräftar att det finns beräkningsmetoder för att hantera tekniska och användarrelaterade krav och mål; den visar att det går att hitta användargränssnitt som passar både konsumenter och designers; och slutligen så har ett antal fysiska produkter tillverkats som har fått acceptans från såväl industri som konsumenter på internationella designmässor, vilket bekräftar att designsystemens resultat är giltiga och användbara.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)