Grasping complexity: analysing risk for sustainable development

University dissertation from Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Hållbar utveckling ställer krav på nya riskanalysmetoder Hållbar utveckling bygger på vår förmåga att fatta beslut i dag som avgör vår morgondag. Det låter enkelt, men är en av mänsklighetens största utmaningar då mycket i vår värld hänger samman och framtiden är full av osäkerheter. Givet att osäkerhet tillåts påverka vår syn på vad framtiden har i sitt sköte, kan de flesta framåtblickande analyser av utmaningar för hållbar utveckling anses vara riskanalyser. Det existerar många sätt att analysera risk idag, men att analysera risk för hållbar samhällsutveckling innebär enligt en doktorsavhandling vid Lund universitet minst sex särskilda krav. Det första kravet är att våra arbetssätt kan involvera och koppla samman fenomen på både lokal och global nivå, samt med både direkta och fördröjda kopplingar. Till exempel bör potentiella framtida förändringar i nederbörd beaktas i kommunala riskanalyser som ligger till grund för nyetablering av bostäder längs vatten-drag, eller vid dimensionering av nya system för dagvatten. Det andra kravet är att våra arbetssätt kan involvera och tillgodose en mängd olika värden i samhället. Exempelvis vårt samhälles behov av en effektiv transport-infrastruktur samtidigt som det har behov av ökad personsäkerhet, skydd av miljön och demokrati. Det tredje kravet är att våra arbetssätt kan inkludera en mängd olika händelser som kan ha en negativ påverkan på dessa värden. Till exempel jordskred, våldsamt upplopp, översvämning, algblomning, och så vidare. Det fjärde kravet är att våra arbetssätt kan involvera och koppla samman en mängd faktorer och processer som bidrar till sårbarheten hos de värden som är viktiga i samhället i relation till påverkan från dessa negativa händelser. Exempelvis varför dricksvattensystemet är sårbart för terrorangrepp, södra Östersjön för algblomning och Malmö för starka stormar. Det femte kravet är att våra arbetssätt kan involvera olika intressenter från olika samhällsfunktioner, administrativa nivåer och geografiska indelningar. Då utmaningar för hållbar utveckling sällan följer dessa mer eller mindre konstgjorda indelningar. Det sjätte kravet är att våra arbetssätt kan koppla samman resultatet från flera riskanalyser utförda av olika grupper av intressenter. Exempelvis kan en länsstyrelse vilja skapa en översikt över riskbilden inom deras geografiska område och behöver då kunna väva samman resultaten från flera kommunala riskanalyser, detaljerade risk-analyser av fabriker och kärnkraftverk, etc. Något som de idag inte kan på grund av hur dessa analyser generellt sätt är genomförda och uppbyggda. Med förståelse för dessa krav på riskanalyser för hållbar samhällsutveckling kan nya arbetssätt utvecklas. Arbetssätt som genom mer fokus på helheten kan ge samhället en bättre grund för att kunna styra utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Mot ett samhälle som ger framtida generationer samma möjligheter till utveckling som idag och som är robust och hållbart mot tänkbara påfrestningar.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)