Understanding what it means to be a Montessori teacher : teachers reflections on their lives and work

University dissertation from School of Education, Malmö University

Abstract: Det övergripande syftet med föreliggande studie är att utveckla en bättre förståelse om vad det innebär att vara montessorilärare. Utgångspunkten är lärarnas egna liv och verksamhetsberättelser. Insamling av data har skett genom loggböcker, intervjuer, skriftliga reflektioner och diskussioner. Analys av lärarnas livsberättelser i samband med övriga data har granskats för att belysa grundläggande värderingar, lärarrollen och fram-tida perspektiv. Åtta kvinnliga montessorilärare deltog i studien. Det visar sig att Montessorimetodens styrka ligger i en välutvecklad filosofisk medveten-het, ett holistiskt perspektiv och en genuin känsla av omsorg. Montesso-ris grundläggande principer stämmer väl överens med den nu gällande läroplanen (Lpo 94). Svårigheter är motstridiga tolkningar av montessoris teori och praktik och en allmän brist på samarbete mellan lärare. En mer öppen diskussion och ett delgivande av idéer och erfarenheter bland montessorilärare borde leda till att grundläggande principer kan applice-ras på nya och innovativa sätt, utan att montessoris ?identitet? går förlo-rad. Detta synsätt delas av montessorilärarna i denna studie. Tendenser mot att hålla fast vid det gamla eller att bidra till menings-full förändring beror till stor del på lärarnas förmågor att kritiskt granska den egna verksamheten. Genom att ta lärares röster på allvar kan en dju-pare förståelse uppnås för krafter, som styr lärarnas motiv och handling-ar. Det metodologiska angreppssättet är av relevans för alla som är in-tresserad av lärande och utbildning.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.