Environmental Assessment of Buildings and the influence on architectural design

University dissertation from Stockholm : Environmental Strategies Research – fms, KTH

Abstract: Denna licentiatavhandling behandlar miljöbedömningsmetoder för byggnader. Arbetet bygger på undersökningar analyser, jämförelser och tester av hur miljöbedömningsmetoder bedömer byggnaders miljöprestanda och undersöker även vilka konsekvenser som detta kan ha på arkitektonisk utformning.Forskningen börjar med att tre miljöbedömningsmetoder, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Code for Sustainble Homes (CSH) och EcoEffect analyseras och jämförs. Sedan genomförs en fallstudie där de tre metoderna testas på ett bostadshus (ett åttavåningar högt bostadshus i Stockholm). Skillnader gällande miljöbedömningsresultat och miljöbedömningmetodernas förslag på förbättringsåtgärder samt eventuell påverkan på den arkitektoniska utformningen analyseras och diskuteras.En av miljöpåverkanskategorierna som bedöms i de tre metoderna, klimatpåverkan orsakad av gaser med inverkan på den globala uppvärmningen, analyseras sedan mer i detalj utifrån ett livscykelperspektiv genom att mäta byggnaders utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2 ekv). Ett förenklat beräkningsverktyg (som här benämns ENSLIC-verktyget), som är baserat på livscykelmetodik, används för att studera en byggnad (ett fyra våningar högt kontorshus i Gävle). Sedan beräknas utsläppet av CO2 ekv från byggnadens material- och energianvändning. Effekten av ett flertal föreslagna förbättringsåtgärder på byggnaden samt byte av energikällor analyseras också.Studierna visar på miljöbedömningmetodernas komplexitet och presenterar olika sätt att göra jämförelser på. Skillnader och likheter mellan metoderna påvisas gällande hierarkisk struktur och även på varje hierarkisk nivå, från kategorier till enskilda bedömda frågor och parametrar. Dessa skillnader talar för att olika metoder kan påverka den arkitektoniska utformningen av byggnader.Svårigheten i att bedöma komplexa byggnader belyses även när endast en miljöpåverkan bedöms med det livscykelanalys baserade ENSLIC-verktyget. Många saker påverkar resultatet, framförallt energianvändning tillsammans med materialanvändning och val av energikällor. Den komplexa och svåra uppgiften att länka samman byggnader med deras miljöpåverkan öppnar upp för användande av interaktiva verktyg som mäter miljöpåverkan som kan användas som beslutshjälpmedel i tidiga designskeden.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)