Sustainable Development: Implementation in Urban Water Systems

University dissertation from Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Hållbar utveckling är ett ofta använt begrepp, som många inte riktigt förstår eftersom det går på tvärs mot traditionella vetenskapliga begrepp som förutsägelse och styrning. Många vetenskapsmän har tolkat begreppet på sätt som gynnar den egna agendan. Dessa vantolkningar har lett till att begreppet inte kommit till användning i praktisk planering. Avhandlingen hävdar att traditionell, fragmenterad och mekanistisk vetenskap inte kan hantera frågor kring hållbar utveckling eftersom det inte finns något jämviktstillstånd eller någon optimal trajektoria i ett dynamiskt system. Det handlar om en process, som ständigt utvecklas. Angreppssätt, som bygger på ingenjörstekniska, lineära eller mekanistiska paradigm blir inte meningsfulla. Istället måste vi ta till icke-lineär metodik dvs systemanalys. I avhandlingen utnyttjas System Dynamics, en variant av systemanalys, som möjliggör arbete utifrån ett helhetsperspektiv Utifrån detta perspektiv definieras loopar för livskraft. De är de negativa återkopplingar, som ger ett system en balanserad utveckling. Vidare hävdas att hållbar utveckling varken kan definieras som något specifikt systemtillstånd eller som något statiskt mål. Det är ett ouppnåeligt ideal, som systemet bör sträva att utvecklas mot. Idealet utvecklas också i takt med att arbetet hela tiden ger nya kunskaper och nya världsbilder. Eftersom idealen hämtas från ett etiskt förhållningssätt är de kvalitativa och inte kvantitativa. Hållbar utveckling behandlas som en dynamisk process, som utvecklas genom en kontinuerlig lärandeprocess. Det är således inte något, som kan kommenderas fram. Hållbar utveckling handlar om att skapa en anpassningsförmåga, som gör att systemet kan reagera på förändringar och samtidigt skapa förutsättningar för nya och bättre handlingsalternativ. I avhandlingen hävdas att hållbar utveckling handlar om en process där man ser till att hålla looparna för livskraft i gott skick. Denna process är evolutionär, vilket gör att man inte kan göra några förutsägelser rörande olika framtida tillstånd. Utifrån denna ståndpunkt blir det meningslöst att försöka mäta hållbarhet. Snarare bör man utnyttja processindikatorer för att se om utvecklingen går åt rätt håll. Det finns principer, som man måste följa för att kunna skapa en hållbar utveckling. Det handlar dels om grundläggande naturlagar, dels om samhällets grundläggande moraliska och etiska värderingar. Avhandlingen förordar principer för hållbar vattenhantering, som grundar sig på Det Naturliga Stegets formuleringar om vad naturen tål och några etiska principer för hantering av sociala och miljömässiga aspekter. Det hävdas att tillskapandet av sociala läroprocesser är den viktigaste strategiska frågan i arbetet för hållbar utveckling. Planering bör bygga på önskvärda framtida scenarier och analyser av hur man kan tänkas ha tagit sig dit. Detta resonemang leder till att modeller mer ses som intressanta verktyg för lärandeprocesser än som instrument för förutsägelser om framtida tillstånd.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)