Ventilation and window opening in schools, Experiments and Analysis

University dissertation from Lund University, Lund Institute of Technology, Division of Building Services, P.O. Box 118, SE-22100 LUND, Sweden

Abstract: Popular Abstract in Swedish Syftet har varit att studera tillämpningen av ventilation i skolbyggnader. Huvuddelen av avhandlingen behandlar vädring av klassrum. Analytiska modeller med vilka luftutbytet orsakat av vädring kan beräknas föreslås. Ett mål är att modellerna skall utgöra ett verktyg för projektörer och brukare. Modellerna skall kunna användas när man vill bestämma tidslängden för vädringen respektive hur många fönster som skall öppnas. Spårgasmätningar har genomförts dels i ett mindre testrum samt i klassrum. De speciella förhållanden som råder vid vädring kräver en vidareutvecklad beräkningsmetod för att kunna bestämma luftutbytet som erhålls vid spårgasmätningarna. En beräkningsmetod för spårgasmätningar vid vädring föreslås. De analytiska modellerna har jämförts med mätningarna. Resultatet visar relativt bra överensstämmelse vilket innebär att de föreslagna modellerna kan användas när grova uppskattningar eftersträvas. Effkten vädring har på ett mekaniskt till- och frånluftssystem har undersökts genom beräkningar med datorprogrammet PFS. Det är endast vid höga vindhastigheter som vädring stör flödena i systemet. Avhandlingen innefattar två studier vilka behandlar mekanisk ventilation. Ett kanalsystem utan möjlighet till injustering har studerats med programmet PFS. Ett antal klassrum antas vara placerade intill varandra. Flödena till respektive rum antas vara lika och grenkanalerna till respektive rum är placerade på samma avstånd. Resultaten visar att ett kanalsystem för tilluft kan utformas utan möjlighet till injustering. Ett frånluftssystem kräver emellertid injustering för att erhålla flöden av samma storleksordning från alla rum. Värmeåtervinning har även studerats genom beräkningar. Energibehovet och de totala kostnaderna under hela drifttiden har beräknats. Det visade sig att värmeåtervinning lönar sig även för en relativt begränsad drifttid under året. En känslighetsanalys visar vilka faktorer som är av betydelse vid dimensioneringen av en värmeväxlare.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.