Occupational group therapy in a psychiatric day care unit for long-term mentally ill patients: ward atmosphere, treatment process, and outcome

University dissertation from Department of Psychology, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Tjugo patienter som deltog i psykiatrisk öppenvård baserad på arbetsterapi undersöktes beträffande behandlingsresultat, uppfattningen om vårdklimatet och upplevelsen av behandlingsrelationen med arbetsterapeuten. Psykiatriska symtom, global mental hälsa, livskvalitet och fungerandet i dagligt liv studerades vid inskrivning i behandlingen, vid utskrivning, samt vid en ettårsuppföljning. Vårdklimatet visade sig vara stabilt över en 5-årsperiod. Enligt patienternas och personalens skattningar var det gynnsamt för både psykos- och icke-psykospatienter. De mest framträdande dragen i vårdklimatet var låga nivåer av aggression-och- vrede och av personalens-kontroll samt höga nivåer av stöd och ordning-och-organisation. Flera drag i vårdklimatet visade sig ha samband med behandlingsresultat, bl a påvisades signifikanta samband mellan en gynnsam nivå på aggression-och-vrede och förbättring under behandlingsperioden beträffande global mental hälsa och fungerande i dagligt liv. Patienterna förbättrades signifikant från inskrivning till utskrivning på alla de studerade resultatkriterierna utom livskvalitet. En jämförelse med en matchad jämförelsegrupp som fick traditionell öppenvård gav som resultat att arbetsterapigruppen förbättrades mer enligt en global funktionsskattningsskala. Tretton av 20 patienter bedömdes ha förbättrats på ett kliniskt signifikant sätt, dvs att de ansågs vara betydligt förbättrade och normalt fungerande individer vid utskrivning. Beträffande behandlingsprocess var den viktigaste aspekten att patienten upplevde relationen till sin egen arbetsterapeut som bättre än relationen till någon av de andra. Detta hade ett signifikant samband med förbättring avseende global mental hälsa och fungerande i dagligt liv. Dessutom kunde ett signifikant samband påvisas mellan patientens grad av deltagande, särskilt ur psykologisk synvinkel, och ett bättre fungerande i dagligt liv. Djupare analyser i form av 3 representativa fallstudier illustrerade de samband som påvisats på gruppnivå och förmedlade specifika patient- upplevelser. Enligt ett percept-genetiskt instrument (PORT) avspeglades patienternas interna objektrelationer i deras yttre livssituationer och vice versa. En mer gynnsam bild vid ettårs- uppföljningen pekade på att behandlingen hade påverkat patienternas interna objektrepresentationer.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.