The Influence of Polyelectrolytes on the Stability of Colloids

University dissertation from Biophysical Chemistry (LTH), Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen handlar om interaktion mellan två ytor (t.ex. fibrer, lerpartiklar eller proteiner) i en vattenlösning med motjoner, salt och/eller polyelektrolyter. Polyelektrolyter är laddade polymerer. Avhandlingen är fokuserad på elektrostatisk växelverkan och interaktionerna har undersöks med hjälp av Monte Carlo-simuleringar. De kvalitativa resultaten har ofta jämförts med ytkraftsmätningar med god överensstömmelse.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.