Protein adducts in plasma as biomarkers of exposure to and risk of organic acid anhydrides

Abstract: Popular Abstract in Swedish Stora mängder reaktiva lågmolekylära ämnen används i den kemiska industrin vid produktionen av varor som hanteras i vårt dagliga liv. Exempel på sådana kemikalier är organiska syraanhydrider (OAA). En stor andel av de arbetare som exponeras för dessa viktiga industriella föreningar blir tyvärr sjuka med symtom som astma och hösnuveliknande besvär. I åtminstone en del fall är sjukdomen allergiskt betingad. För att effektivt skydda arbetarna måste man veta vilka exponeringsnivåer som ger upphov till sjukdom, det vill säga vad som vanligen brukar benämnas som exponerings-responssamband. För två OAA, hexahydroftalsyra-anhydrid (HHPA) och metylhexahydroftalsyra-anhydrid (MHHPA), som främst används för framställning av elektroniska komponenter, finns mycket lite sådan data. Detta förhindrar att ett hygieniskt gränsvärde kan tas fram. Målet med den här studien var att utveckla en metod för att mäta exponeringen för HHPA och MHHPA samt att med hjälp av denna ta fram exponerings-responssamband för dessa anhydrider. Den metod som utvecklades för att mäta exponeringen baseras på analys av de anhydrider som bundit till protein i plasman hos arbetarna, så kallade proteinaddukter. Metoden använder sig av en avancerad och mycket känslig analysmetodik som kallas gaskromatografimasspektro-metri. Det visas i avhandlingen att halten av proteinaddukterna är ett bra mått på exponeringen för anhydrid under mer än en månad tillbaka och att serumalbumin är det protein i plasma som huvudsakligen bildar addukter med syraanhydriderna. Vidare insamlas i avhandlingen plasma från 141 arbetare som exponeras för HHPA och MHHPA och halterna av protein-addukter bestäms i dessa. Utöver detta studeras de arbets-relaterade symptom arbetarna har samt halterna av antikroppar specifika mot anhydriderna vilket kan vara ett tecken på allergisk sjukdom. Halterna av syraanhydridaddukter relateras sedan till antikroppsnivåerna och symtom varvid det visade sig att även en ytterst låg exponering för åtminstone HHPA ökar risken för att utveckla sjukdom betydligt. Slutligen lämnas ett förslag till biologiskt gränsvärde för anhydriderna.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)