Modalities of Place: On Polarisation and Exclusion in Concepts of Place and in Site-Specific Art

University dissertation from Department of Architecture and Built Environment, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar upp polariserade plats-koncept (place/non-place, place/placelessnes, place/site etc. En modaliserande approach prövas, dvs nyanser och aspekter framhålls som alternativ till polariteter och dikotomier. Del 1 innefattar platsteori genom Edward Casey, Edward Relph, Kenneth Frampton, Perla Korosek-Serfaty och Henri Lefebvre. Här görs en kritisk läsning av polarisering mellan god och dålig plats. Här diskuteras även konst/aktiviströrelsen Situationist International. I del 2 undersöks platsbegreppen hos Mark Augé, Michel de Certeau, Manar Hammad och Michel Foucault (heterotopi), också här med en diskussion av polära platsuppfattningar. Här ligger fokus på hur begreppet icke-plats i sig själv kan användas som en modalisering av en arkitektonisk verklighet. Del 3 tar upp den konstnärliga praktiken och det platsspecifika (site-specificity). Robert Smithson, Renee Green, Michael Asher (konstnärer) samt Miwon Kwon (konstvetare) är de mest refererade namnen här. Även här diskuteras dialektiska och polariserade synsätt. I detta sammanhang diskuteras även Kenneth Frampton’s Critical Regionalism. I avhandlingen utvärderas ett modalt angreppssätt i teoribildning såväl som i praktisk konstnärlig hantering av platsproblematik, dvs ett sätt där resultat av subjektiv påverkan och sociokulturell interaktivitet ges företräde.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.