Secondary exposure to inhaled tobacco products

University dissertation from Örebro : Örebro universitet

Abstract: Även andra individer än rökaren kan påverkas av tobaksrökning. Syftet med denna avhandling var att undersöka några sådana effekter. Studierna omfattar såväl passiv rökning som exponering under graviditet. Mer specifikt handlar studierna om:· Exponering för passiv rökning under barndomen och samband med luftvägssymtom och allergi senare i livet.· Passiv rökning i vuxen ålder och samband med luftvägssymtom.· Exponering hos serveringspersonal och effekter av lagstiftning mot tobaksrökning.· Rökning under graviditet och kontroll och koordination av handrörelser hos barn.Passiv rökning i barndomen hade en koppling till ökad risk för astma och allergi. Passiv rökning hos vuxna var kopplat till förekomst av andnings- och luftvägssymtom på ett dosberoende vis. Besvär i andningsvägar och slemhinnor minskade avsevärt hos icke rökande serveringspersonal efter rökförbudet på restauranger som infördes den 1 juni 2005.Mammans rökning under graviditet var kopplad till nedsatt handkontroll och handkoordination hos avkomman. Sambandet var tydligast för vänsterhanden och pojkarnas handfunktion påverkades betydligt mer än flickornas. Fynden stödjer att rökning under graviditet kan påverka nervsystemets utveckling i negativ riktning.Ett flertal oönskade effekter kan således drabba dem som är nära rökare under någon period i livet och resultaten understryker vikten av att förebygga sådan exponering.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)