Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse : A Study of Learners of French and Swedish

University dissertation from Lund University Press

Abstract: Popular Abstract in SwedishGester betraktas ofta populärt som det mest typiska sättet för språkinlärare att lösa kommunikativa problem. Trots det har gester sällan studerats inom ramen för teorier som rör bruket eller inlärningen av andraspråk. Den här studien avser att redogöra för hur andraspråksinlärare använder spontana eller koverbala gester som kommunikationsstrategier. Gester klassificeras och analyseras som likvärdiga med muntliga lösningar på kommunikativa problem inom en teoretisk ram som kombinerar en processinriktad teori för kommunikationsstrategier med en kognitiv teori för gestproduktion.Två empiriska studier presenteras. Produktionsstudien undersöker svenska inlärare av franska och franska inlärare av svenska och deras strategiska användning av gester. Resultaten, som är baserade på analyser av individuellt beteende såväl som av grupper, motsäger både populära föreställningar och teoretiskt grundade förväntningar. Inlärare ersätter inte tal med gester, utan kompletterar istället sin muntliga produktion med gester. Gester används inte heller enbart mimetiskt för att lösa lexikala problem, utan mera abstrakta gester utnyttjas för att upprättahålla sammanhang och koreferens, samt för att kommentera själva kommunikationssituationen. I analysen diskuteras det inflytande som språknivå, kulturell tillhörighet och kommunikativ kompetens utövar på gestbruket, och muntliga och gestuella kommunikationsstrategier jämförs därvid. Den andra studien undersöker infödda lyssnares bedömning av inlärarnas gester, samt även den effekt dessa gester har på bedömningen av inlärarnas språkliga kunskapsnivå. En avgörande faktor som berörs är inlärarnas individuella kommunikativa stil.Gester fungerar således som kommunikativ kompensation på flera nivåer. För att gester skall kunna inlemmas i existerande teorier om kommunikationsstrategier, behöver dessa expanderas till att omfatta både kognitiva och sociala faktorer.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)