Polybrominated diphenylethers in the environment - Local and long range transport

University dissertation from Arnout ter Schure, Dept. of Ecology, Chemical Ecology and Ecotoxicology, Sölvegatan 37, 22362, Lund, Sweden

Abstract: Popular Abstract in Swedish För att kunna förstå och bedöma exponeringen av kemikalier i miljön, i det här fallet PolyBromeradeDiphenylEtrar (PBDEer), behövs kunskap om källor och flöden från teknosfären till ekosystemen. PBDEer är bromerade flamskyddsmedel som bl a sätts till olika plastmaterial i elektronikanvändning för att förhindra brand. Det används globalt i miljontals kilo och presenteras av kemikalienbranschen som den mest effektiva metoden för brandskydd. Men PBDEer sprids, bioakummuleras (halterna i både i bröstmjölk samt djur ökar exponentiellt) och är giftiga. Ämnena stör hormonbalansen hos mammalier och påverkar nervsystemets utveckling och funktioner. Jag utvecklade först metoder för att kunna mäta PBDEer i olika miljömatriser (luft, vatten och djur) och för sedan kunna analysera substanserna. Både luft och regn valdes som lämpliga matriser eftersom det förväntades att PBDEer sprids genom transport i atmosfären i likhet med andra persistenta miljögifter som t.ex. PCB. Nederbörd samlades in under hösten 2000. Eftersom inga tidigare studier genomförts avseende PBDEer i nederbörd valdes långa provtagningsperioder (2 veckor) som genomfördes med målsättningen att fasseparera PBDEer i löst och partikelbunden form. PBDEer fanns i mätbara halter, var till största delen partikelbundna och nedfallet från atmosfären var jämförbart med nedfallet för PCBer i södra Sverige. Deca-BDE209, den PBDE som används mest i samhället idag, visade också högst halter. Jag fann ett negativt samband mellan regnmängd och koncentration av partikulärt bundna PBDEer. Sambandet visar att PBDEer tvättas ur luften mycket effektivt när de är bundna till partiklar och att detta sker i början av ett regntillfälle. Genom att mäta PBDEer i luft och regn vid avfallsbehandlingsföretaget SYSAV (i Malmö, företaget tar årligen emot 476000 ton avfall varav drygt 2000 ton är elektroniska produkter för återvinning) utrustat med en återvinningsstation för elektronik, vid en lokal nära SYSAV (NCC) och vid en opåverkad lokal identifierades PBDEers lokala spridningsmönster. Resultaten visade att PBDE halterna i luft och nederbörd var signifikant högre vid SYSAV jämfört med NCC och referenslokalen. I enlighet med PBDEers fysiska och kemiska egenskaper beror substansernas associering till partiklar i atmosfären på bromeringsgraden. Detta innebär att lågbromerade PBDEer huvudsakligen finns i gasfas medan högbromerade PBDEer mest är bundna till partiklar. Detta påverkar ämnenas spridning. Koncentrationer i luft och regn vid referenslokalen var beroende på vindriktningen och högre halter uppmättes då vindriktningen var från SYSAV området. Jag drar därför slutsatsen att elektronikåtervinning och behandling av avfall som innehåller PBDEer leder till utsläpp i miljön. För att få en bild av den storskalig spridningen av flamskyddsmedel till Östersjön initierades en provtagning på Gotska Sandön i samarbete med personal från SMHI:s väderstation på ön. Ön ligger i centrala Östersjön, och har tidigare visats vara en representativ mätpunkt för PCB i området. Omkring 100 luft- och regnprov insamlades, uppdelat i partikulär och löst fas. Mina resultat visar att även här kan PBDEer spåras, i såväl luft som regn. I likhet med tidigare resultat så dominerade Deca-BDE209, som representerar den "nya" och mest använda kommersiella PBDE användningen i samhället och som ersatt andra produkter där Tetra-BDE47 och Penta-BDE99 dominerade. Dessa flamskyddsmedel respresenterar de "gamla" kommersiella blandningarna, vilket har börjat fasas ut enligt direktiv från EU. Slutligen studerades den storskaliga spridningen och förekomsten av flamskyddsmedel över hela Sverige. Detta genomfördes genom att analysera PBDEer i vanlig groda (Rana temporaria). Ca 200 grodor samlades in på 7 lokaler, från Lund i söder till Kiruna i norr. Den mest förekommande PBDEn, Tetra-BDE47, återfanns i nästan alla djur, i likhet med olika PCBer. Vi visade att halterna av PBDE och PCB i grodorna är relaterade till latituden, men skiljer sig för olika individuella föreningar. Resultaten stöder teorien om global destillering. Jämfört med PCB, som inte används längre i Sverige, sprids PBDE från ett flertal källor fördelat över landet. PCB, å andra sidan, påverkas av temperaturen (som är relaterad till latituden) och minskar från söder till norr. Halterna av PBDE och PCB var signifikant korrelerade i grodorna, vilket tyder på att ämnena sprids och ackumuleras i djur enligt samma mekanismer. Resultaten tyder på att PBDEer har spridit till miljön i mycket stor utsträckning och i samma omfattning som PCBer. Källorna för båda ämnesgrupperna är vanligtvis diffusa. Resultaten kan ligga som grund för en riskbedömning av flamskyddsmedel, där flödet av ämnena från teknosfären till olika ekosystem är en viktig byggsten och ackumulering i djur är en annan.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.