An Emerging Product Approach in Environmental Law: Incorporating the life cycle perspective

University dissertation from The International Institute for Industrial Environmental Economics

Abstract: Popular Abstract in Swedish Under senare år har produkternas roll uppmärksammats mer och mer inom miljöpolitiken. Det talas allt oftare om behovet av ett livscykeltänkande där produktens påverkan på miljön under olika faser av livscykeln blir en utgångspunkt för politiska åtgärder. I en värld där leverantörskedjorna ofta är långa och involverar aktörer i ett flertal länder kan ett livscykeltänkande hjälpa till genom att synliggöra de miljömässiga och sociala konsekvenserna av vår konsumtion. Ett flertal faser i produkternas livscykel är kopplade till betydande miljöföroreningar, t ex utvinning och förädling av råvaror, produktion av komponenter och färdiga produkter, transporter, och slutligt omhändertagande att uttjänta produkter. Miljöpåverkan från de olika faserna kan reduceras genom förändringar av produktens utformning, och genom ett aktivt miljöarbete av aktörer i hela produktkedjan, men detta kräver att incitament finns för ett förbättringsarbete. Det finns ett stort antal styrmedel inom den miljöorienterade produktpolitiken. Dessa inkluderar tvingande lagstiftning, subventioner och avgifter, miljömärkning och miljövarudeklarationer, samt frivilliga avtal mellan industri och myndigheter. Trots mängden styrmedel så är det få företag som jobbar systematiskt med miljöanpassning av produkterna. Miljöhänsyn är fortfarande en relativt svag konkurrensfaktor, och forskningen påvisar att det framförallt är tvingande lagstiftning som ger företag incitament till förbättringar. Därför har forskare inom området börjat efterfråga en starkare lagstiftning. Produktlagstiftning är dock alltid kontroversiell. Företag ser ogärna att lagstiftaren sätter regler som begränsar valmöjligheterna vid produktdesign. Produktrelaterad lagstiftning kan också utgöra ett handelshinder, och därför verkar företag och politiker för en harmoniserad produktlagstiftning inom EU och internationellt. Forskningsprojektet ser på möjligheter och hinder med att använda lagstiftning för att förbättra produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, och hur lagstiftningen samverkar med andra styrmedel. Forskningen använder sig av fallstudier för att visa hur olika intressen och regelverk påverkar produktrelaterade lagstiftningsåtgärder.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)