The power of place : Existential crises and place security in the context of pregnancy

University dissertation from Lund : Lunds Universitet

Abstract: Avhandlingen undersöker relationen mellan individer och platser relaterat till livskriser och existentiell trygghet. Författaren analyserar olika copingstrategier hos gravida kvinnor och hur detta förändrar deras relation till olika platser i deras livshistoria. Anthony Giddens begrepp ontologisk trygghet granskas kritiskt i förhållande till existentiell välmående och används sedan för att undersöka förhållandet mellan individerna och den materiella verkligheten. Detta utmynnar sedan i ett begrepp ? platstrygghet ? som analyseras i empiriska studier genom djupintervjuer. Avhandlingens empiriska material består av en studie från ett urbant område i i södra Sverige samt en studie från ett ruralt område i norra Norge. Tidigare psykologiska studier har påvisat att förändringsprocesser som graviditet och familjebildande påverkar individers upplevelse av existentiell trygghet. Många blivande föräldrar minns sin egen barndom och funderar över sin identitet och tillhörighet. Empiriska data i avhandlingen bekräftar dessa resultat men påvisar att de inte endast kan reduceras till sociala aspekter utan också till den fysiska miljön. När kvinnorna känner sig sårbara relaterar de till olika aspekter i det fysiska landskapet som ger dem en djupare upplevelse av trygghet och som reducerar den ångest de känner inför att bilda familj. Detta gäller både kvinnor som levt ett mobilt liv och de som varit förankrade vid samma plats. En form av copingstrategi som kvinnorna använder är att de återvänder till sina barndoms platser. En annan är att de försöker skapa miljöer för sina barn som påminner dem om de platser de själva konstituerade sin identitet till som barn. Sociala institutioner som daghem, skolor och tillgång till arbete ger kvinnorna en känsla av trygghet rent praktisk i vardagen. En djupare ontologisk trygghet och andra sidan kan relateras till platser i dessa kvinnors livshistoria som representerar kontinuitet och identitet för dem som individer. Den materiella verkligheten i barndomen representerade trygghet för kvinnorna i deras vuxna liv. Avhandlingen ifrågasätter således att den verkligheten vi upplever som trygg i samband med identitetskriser kan indelas i en social/nature dikotomi. Den betonar vikten av den materiellas betydelse (inklusive den fysiska omgivningens) för barn, samt påvisar hur det påverkar kvinnornas upplevelser när de själva bildar familj.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.