Transactional Analysis Psychotherapy - Three Methods Describing a Transactional Analysis Group Therapy

University dissertation from Department of Psychology, Lund University

Abstract: Transaktionsanalytisk psykoterapi - Tre metoder som beskriver en transaktionsanalytisk gruppterapi Avhandlingen är baserad på en ett årig Transaktionsanalytisk gruppterapi. Transaktionsana-lysen (TA) är en integrerad, relationell psykodynamisk terapi med rötter i den humanistiska psykologin. Den beskrivs i den internationella TA föreningen, ITAA:s utbildningsmanual (ITAA hemsida, 2011) som "en personlighetsteori, en teori om socialt beteende och en syste-matisk psykoterapimetod." TA introducerades i slutet av 50-talet av den kanadensisk/amerikanska psykiatern Eric Berne (1910-1970), som lade grunden för TA:s teori och praktik. Baserat på Berns begrepps-bildning och terapeutiska metod har TA utvecklats och förändrats i olika riktningar. En riktning, som är den viktigaste referensen i denna studie, är Nybeslutsterapin (Redecision Therapy), utvecklad av Bob och Mary Goulding (1976, 1979) De assimilerade idéer från gestaltterapin (Perls, 1969,1973) som integrerades med TA. I studien används tre olika metoder för att undersöka tre olika delar av Transaktions-analysen. Dessa områden är: • Diagnos / klientbedömning (Studie I). Bedömningen av de 10 klienterna i gruppterapin har gjorts med ett TA diagnostiskt tillvägagångssätt (Skriptanalys). Tre oberoende be-dömare har utfört dessa analyser vid två tillfällen, baserat på ett Skriptfrågeformulär. Analyser har jämförts i en reliabilitetsstudie. Syftet har varit att undersöka reliabiliteten i klientbedömningarna, genom att göra diagnostiska Skriptanalyser utifrån Skriptfråge-formulär. Det genomsnittliga kapparesultatet (κ = 0.48) visar på en ”moderat” tillför-litlighet (Landis & Koch, 1977) i bedömarnas analyser av de centrala konfliktmotiven i klientens livssituation (det totala Skriptet). Mer specifika Skript komponenter fick inte lika hög reliabilitet, utom ”primärt förbud från far”, ”favoritkänsla”, ”destruktiv flykt-väg”, ”pådrivare från far” och ”pådrivare från mor” som hade ”moderat” reliabilitet. Konfliktmotiv med fasta alternativ visade högre tillförlitlighet än de som formulerats fritt av bedömarna. Det fanns ingen tydlig stabilitet över tiden. • Psykoterapimetoden (Studie II). Det gjordes en kategorisering och identifiering av TA som psyko¬terapimetod, där undersökningsmetoden som användes var en modifierad diskursanalytisk ansats, i kombination med reliabilitetstestning. Syftet var att undersöka om den terapi som bedrivs är i enlighet med vad TA-metoden föreskriver. Resultatet visar enligt Landis och Koch (1977) att med ”fair” tillförlitlighet (κ = 0.32) innehåller den studerade terapin de kategorier som har identifierats som delar av TA psykoterapi. I en rangordning av de sju huvudkategorierna finns en ”moderate” tillförlitlighet för de två kategorierna ”känslokontakt” och ”kontrakt”. Sex av de 42 underkategorier gav liknande resultat där teknikerna ”tala till förälderprojektion” och ”aktiv användning av TA terminologi” har det högsta värdet. De övriga fyra var ”göra känslouttalanden”, ”ömsesidig förhandling”, ”referera till kontrakt” och ”diskrepans i kroppsspråk”. Resul-taten visade också att vissa kategorier med hög frekvens kunde identifieras som ”TA- specifika”. En sådan intervention med ”moderat” tillförlitlighet var ”ömsesidig för-handling”. • Den terapeutiska alliansen (studie III). Den affektiva dimensionen av terapeutisk allians undersöktes, där CCRT metoden (Luborsky & Crits-Christoph, 1998) och Plan-Diagnos metoden (Weiss & Sampson, 1986) användes. Syftet var att utveckla TA-metoden genom att undersöka den affektiva dimensionen av terapeutisk allians. Re-sultatet visade, både genom kvantitativa och kvalitativa analyser att den affektiva dimensionen gavs större utrymme än man kan förvänta sig från vad TA-metoden före-skriver, där kontrakt och andra rationella metoder och attityder är betonade. Dessa tre projekt behandlar de viktiga terapiområdena diagnos, behandlingsmetod och terapeutisk relation och tillsammans ger de en övergripande bild av TA: s innehåll, metod och form. Baserat på teoretiska TA begrepp, har syftet varit att öka den praktisk för-ståelse av de aktiva ingredienserna i TA och att definiera och fastställa element i TA, som gör den till en distinkt och reproducerbara behandlingsmetod.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)