The Role of Impaired Interatrial Conduction in Paroxysmal Atrial Fibrillation

University dissertation from Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Projektet har for avsikt att vardera den elektriska overledningen mellan hjartats formak och hur forsamring av denna overledning bidrar till uppkomsten av attackvis pakommande formaks- flimmer. Studierna har anvant sig av ekg- registreringar fran kroppsytan, registreringar fran hjartats insida, anatomiska dissektionsstudier och djurexperiment. Slutsatser 1. Ofiltrerat medelvardesbildat hogupplosnings- ekg avslojade specifika forandringar hos patienter med attackvis pakommande formaksflimmer utan underliggande hjartsjukdom. Forand-ringarna var forenliga med en hamning i impulsoverledningen mellan nedre/bakre delarna av formaken. Tolkningen av dessa fynd fick experimentellt stod i en studie dar mot-svarande for-andring kunde noteras i ekg-registreringar fran grisar nar impulsledning i detta omrade skadats. 2. Registreringarna fran hjartats insida talar ocksa for att den primara elektriska overlednings- defekten ligger inom ett omrade som omfattar nedre/ bakre delen av formaksskiljevaggen och den del av stora hjartvenen som ligger inom detta omrade. Fynden talar vidare for att upp-splittring av den elektriska signalen inom detta omrade kan leda till en formaksflimmer-attack. 3. Vid den patologisk-anatomiska undersokningen fann vi en stor variabilitet i muskelforbindel- serna mellan de bagge formaken. Vi kunde emellertid inte notera nagon saker relation mellan denna variabilitet och tidigare forekomst av formaksflimmer.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.