Warmth and competence in implicit stereotypes and discrimination

Abstract: Popular Abstract in Swedish Betydelsen av värme och kompetens för implicita stereotyper och diskriminering Ett väl etablerat fynd inom personbedömningsforskning är att vi människor bedömer varandra på ett mer nyanserat sätt än enbart en endimensionell skala (bra-dålig). Istället använder vi oss av två grundläggande dimensioner för personbedömningar. Den första dimensionen (värme) ger oss svaret på andra människors avsikter (t.ex. vänligt eller fientligt inställda till oss). Den andra dimensionen (kompetens) handlar istället om människors förmåga att genomföra sina avsikter. Enligt The Stereotype Content Model (SCM; Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 2002) är dessa två dimensioner inte bara relevanta för personbedömningar utan också för bias mellan grupper (stereotyper, fördomar och diskriminering). Vissa grupper har stereotyper som innefattar att de ligger högt på både värme och kompetens (till exempel majoritetsgruppen i ett samhälle eller ens egen in-grupp), medan andra grupper stereotyperas som varken varma eller kompetenta (till exempel vissa etniska minoriteter). Det finns också grupper som har en blandad uppsättning av stereotyper: hög värme men låg kompetens (t.ex. greker) eller låg värme men hög kompetens (t.ex. tyskar). Det finns sedan tidigare omfattande forskning som stödjer SCM. Men dessa studier har nästan uteslutande fokuserat på självrapporterade stereotyper och fördomar. Syftet med avhandlingen är att bredda detta forskningsfält genom att istället fokusera på två outforskade områden där ett två-dimensionellt värme och kompetens- perspektiv kan visa sig användbart: implicita stereotyper och diskriminering. Delstudie 1 visar att det är möjligt att mäta blandade implicita stereotyper (t.ex. hög på värme men låg på kompetens) med hjälp av implicita associationstester (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). Ett preliminärt fynd är att det är fördelaktigt att undersöka blandade implicita stereotyper, eftersom de implicita associationstesterna, till skillnad från självrapporteringarna, hade precision nog att upptäcka ingruppsfavoritism. Delstudie 2 visar att blandade stereotyper i förlängningen innebär blandad diskriminering. Två experiment visade att grupper stereotyperade som höga på värme men låga på kompetens (greker och förskollärare) blev diskriminerade i samband med en uppgift där kompetens i form av problemlösningsfråga var i fokus, samtidigt som de blev favoriserade i ett sammanhang där empati (värme) var i fokus. Två grupper (tyskar och advokater) stereotyperade som låga på värme men höga på kompetens blev tvärtemot favoriserade på problemlösningsuppgiften och diskriminerade när fokus var på empati. Det viktigaste resultatet från den här delstudien är att ett en-dimensionellt perspektiv inte alls tydde på diskriminering. Anledningen är att grupperna behandlades lika om man slog ihop värme och kompetens till ett genomsnitt. Delstudie 3 undersökte diskriminering i en verklig kontext genom ett fältexpe- riment på arbetsmarknaden. 5636 påhittade ansökningar skickades ut som svar på platsannonser. Genom att experimentellt manipulera om den sökande hade ett arabisk-, eller svenskklingande namn, och om personen framställde sig som högt på värme och/eller kompetens i sitt personliga brev, kunde vi undersöka hur individuerande information kring värme och kompetens interagerade med etnicitet. Vi fann omfattande diskriminering utifrån etnicitet; sökande med arabiskt klingande namn fick komma på betydligt färre intervjuer. Helt i linje med deras stereotyper (låg på både värme och kompetens) var sökande med arabiskklingande namn tvungna att presentera sig som både högt på värme och högt på kompetens i sitt personliga brev, för att förbättra sina chanser att få komma på arbetsintervju. Ett intressant fynd är att en sökande med arabiskklingande namn måste framställa sig som både varmare och mer kompetent än sökande med svenskklingande namn för att ha (nästan) samma chanser att få komma på arbetsintervju. Avhandlingens slutsats är att det finns stora fördelar med att undersöka bias mellan grupper från ett tvådimensionellt perspektiv, oavsett om fokus ligger på implicita stereotyper eller på diskriminering. Om man studerar implicita stereotyper utan att ta hänsyn till värme och kompetens, riskerar man att godtyckligt dra slutsatsen att en grupp är negativt eller positivt stereotyperad när gruppen i själva verket har en blandad stereotyp (t.ex. varm men inte kompetent). Samma sak gäller för diskriminering som också kan vara blandad utifrån värme och kompetens. Även när vi undersöker grupper som tydligt är stereotyperade som låga på både värme och kompetens är det viktigt att ha ett tvådimensionellt perspektiv. Det räckte inte för en ansökande med ett arabiskklingande namn att framställa sig som varm eller kompetent för att öka sina chanser att få en jobbintervju; han var tvungen att framstå som både och. Med andra ord framstår bias mellan grupper som ett alltför komplext problem för att kunna reduceras till enbart positiva eller negativa värderingar av grupper.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)