Premature birth - studies on orthodontic treatment need, craniofacial morphology and function

Abstract: Få studier har utvärderat om det finns något samband mellan för tidig födsel och bettavvikelser eller behov av tandreglering. Dessutom har inga tidigare studier undersökt om för tidigt födda barn skiljer sig från barn födda efter fullgången graviditet avseende ansiktsmorfologi, huvudvärk och temporomanibular dysfunktion (TMD), dvs. smärttillstånd och avvikande funktion lokaliserade till ansikte och käkar. Det övergripande syftet med denna avhandling är att i en unik serie av studier utvärdera och jämföra bettavvikelser, tandregleringsbehov, ansiktsmorfologi, TMD och huvudvärk mellan extremt för tidigt födda (födda före graviditetsvecka 29), mycket för tidigt födda (födda i graviditetsvecka 29-32) och fullgångna kontrollbarn. Avhandlingen är baserad på följande studier: Studie I är en systematisk litteraturöversikt med följande frågeställningar: -Påverkar för tidig födsel gommens morfologi, bettförhållandena, tändernas storlek samt tandanlagens utveckling och frambrott? -Påverkar oral intubering under neonatalperioden uppkomsten av eventuella morfologiska avvikelser? -Är dessa avvikelser permanenta eller övergående? Översikten omfattade tidsperioden från januari 1966 till november 2002 och har därefter även utökats att gälla t.o.m. september 2008. En kvalitetsbedömning gjordes även av de utvalda studierna. Syftet med studierna II-IV var att jämföra extremt för tidigt födda och mycket för tidigt födda 8-10-åringar med matchade fullgångna kontrollbarn avseende: -Förekomst av bettavvikelser och behov av tandreglering • Ansiktsmorfologi • TMD och huvudvärk Konklusioner i studie I inklusive den kompletterande litteratursökningen: -I litteraturen fanns det måttligt starkt underlag för att för tidigt födda barn har fler bettavvikelser jämfört med fullgångna barn. Det fanns begränsat underlag för att för tidigt födda barn inte har förseningar i tändernas frambrott, när hänsyn tas till korrigerad ålder. Underlaget i litteraturen var otillräckligt för att för tidig födsel orsakar permanenta avvikelser av gommens morfologi och avvikande tandstorlek. -Det är också önskvärt att utreda om för tidig födsel kan leda till ökat tandregleringsbehov, avvikande ansiktsmorfologi, TMD och huvudvärk. Konklusioner i studie II-IV: • De för tidigt födda barnen hade fler bettavvikelser och ett större tandregleringsbehov jämfört med de fullgångna kontrollbarnen. • Flera ansikts- och huvudmått skiljde sig mellan de för tidigt födda barnen och de fullgångna barnen. • Det fanns inga skillnader mellan de för tidigt födda barnen och de fullgångna barnen beträffande TMD eller huvudvärk. Klinisk betydelse: Den ökade överlevnaden av barn som är födda 3 till 4 månader för tidigt utgör en ny grupp i samhället. Tandvården bör därför vara medveten och uppmärksam på att dessa barn kan ha fler bettavvikelser, större tandregleringsbehov och avvikelser i ansikts- och huvudmått jämfört med fullgångna barn. Dock hade de för tidigt födda barnen vid 8-10 års ålder inte mer TMD eller huvudvärk än de fullgångna barnen.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.